Toelatingsbeleid

Toelatingsbeleid

Stedelijk Toelatingsbeleid Basisonderwijs Amsterdam
Sinds het schooljaar 2015-2016 geldt voor (bijna) alle scholen in Amsterdam, en dus ook voor onze school, het zogenaamde Stedelijk Toelatingsbeleid Basisonderwijs Amsterdam. Dit beleid zorgt ervoor dat alle Amsterdamse kinderen, geboren na 1 juli 2011, evenveel recht hebben op een plaats op een school in Amsterdam. Meer informatie over het stedelijk toelatingsbeleid en de voorrangsregels vindt u op de website van Amsterdam (www.amsterdam.nl).

Uitzonderingen?
AMOS heeft alleen in zeer bijzondere omstandigheden, waarbij een kind aantoonbaar niet naar een andere school kan, de mogelijkheid om af te wijken van het stedelijk toelatingsbeleid.

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig?
Soms blijkt bij de aanmelding dat een kind een extra ondersteuningsbehoefte heeft. In dat geval is het de taak van AMOS om te onderzoeken of de school waar het kind is aangemeld de noodzakelijke zorg en daarmee ‘passend onderwijs’ kan bieden. AMOS moet hier binnen tien weken uitsluitsel over geven. Deze procedure (‘Van aanmelding tot toelating’) vindt u beschreven op de AMOS-website.
Kan de school aan de ondersteuningsbehoefte voldoen? Dan wordt het kind ingeschreven op de school. Lukt dit niet? Dan zorgt AMOS dat het kind op een school kan worden ingeschreven die wel de juiste ondersteuning kan bieden.

Inschrijven

Als u uw kind op tijd heeft aangemeld, ontvangt u circa twee weken na de uiterste inleverdatum bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet u dit vóór de in deze brief genoemde datum aan de school kenbaar maken. Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school waar u de brief van heeft ontvangen. Meer informatie Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020-251 8006 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

Ons advies is dat kinderen die binnen 6 weken voor de zomervakantie 4 jaar worden, pas na de zomervakantie te laten starten. Wel mogen zij dan 1 ochtend voor de vakantie komen wennen in de nieuwe klassensamenstelling.

Jaarlijks kunnen we in zowel het hoofdgebouw op de Nassaukade, als in de nevenlocatie in de Van Oldenbarneveldtstraat ongeveer 30 vierjarigen plaatsen. Van ouders die hun kind inschrijven verwachten we dat zij de oecumenische identiteit van onze school respecteren. Dit betekent dat alle kinderen deelnemen aan de lessen levensbeschouwing, de kerst- en de paasviering en overige feesten.

Wenperiode

De overgang van het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal naar de basisschool is groot. Dit vereist heel wat aanpassingsvermogen van uw kind. Het moet wennen aan de andere kinderen en aan de positie die het heeft in de groep, van oudste peuter, naar jongste kleuter.
Nieuwe leerkrachten, nieuwe regels, nieuwe routines, andere verwachtingen, kortom de kinderen hebben veel te verwerken en dit kan zich uiten in vermoeidheid of hyperactiviteit. Het is prettig voor de kinderen dat zij de gelegenheid krijgen om uit te rusten van alle nieuwe indrukken.
Om deze reden adviseren wij met klem om uw kind gedurende eerste twee schoolweken ‘s middags thuis te houden. Samen met de leerkracht bekijkt u hoe de wenperiode verloopt. Uiteraard is dit voor elke kleuter anders.

Vrijstelling van activiteiten

Wilt u niet dat uw kind aan bepaalde onderwijsactiviteiten meedoet? Dan kunt u de directeur vragen om vrijstelling. Zo’n verzoek wordt alleen bij hoge uitzondering gehonoreerd.Als uw verzoek wordt goedgekeurd, dan geeft de directeur aan welke vervangende onderwijsactiviteiten voor uw kind zullen worden georganiseerd.