Ouderparticipatie

Algemeen

Op onze school zijn ouders volop betrokken bij het onderwijs. Wij hechten daar bijzonder veel waarde aan. Ouderparticipatie geeft de school een open sfeer met veel contacten tussen ouders en leerkrachten. Ouders kunnen invloed uitoefenen op het schoolgebeuren, wat stimulerend werkt op het eigen kind. De school is mede door de ouderparticipatie in staat bijzondere activiteiten te organiseren. Meewerken op school is een leuke bezigheid en geeft veel informatie over de leefwereld van je kind in school.

De activiteiten waaraan de ouders van onze school kunnen deelnemen zijn in zes groepen te verdelen:

  • bestuurlijke taken: ouderraad, medezeggenschapsraad, sollicitatiecommissies
  • onderwijsvoorbereidende taken: vormgeven aan schoolprojecten en adviseren bij aanschaf en invoering van nieuwe methodes en leermiddelen
  • onderwijsondersteunende taken: helpen bij keuze-uren, publiciteit, groepslezen en studielessen
  • begeleidendetaken: schoolzwemmen, schooltuinen, excursiesenschoolreizen, museum, theater, overblijvend en sportactiviteiten
  • organisatie van schoolevenementen: feesten en het afscheid van groep acht
  • beherende taken: documentatiecentrum, financiële zaken en administratie, bevordering van veiligheid en gezondheid in en om de school, verzorging van het gebouw en het schoolplein

Klassenouder

De ouders van iedere groep kiezen elk jaar een klassenouder en eventueel een vervanger. De klassenouder bespreekt met de leerkracht(-en) de activiteiten waarbij hulp van ouders noodzakelijk is en overlegt als er een ouderavond georganiseerd moet worden. De agenda van deze avond bevat punten die zowel door de leerkrachten als door de ouders ingebracht kunnen worden. In principe notuleert de klassenouder de ouderavond, maar deze taak kan ook door anderen overgenomen worden. De klassenouder is verantwoordelijk voor de organisatie van het overblijven. Hij of zij treedt op als contactpersoon van de ouders en als coördinator bij speciale gelegenheden. Hij of zij vertegenwoordigt eveneens de ouders van de groep in de ouderraad.

Werkgroepen

De werkgroepen vormen een belangrijk onderdeel in de organisatie van ons onderwijs. Binnen een werkgroep kunnen ideeën en activiteiten ontwikkeld worden. Een werkgroep wordt gevormd door een aantal ouders en één of twee leerkrachten. Samen voeren zij alle bezigheden uit die als taak omschreven zijn.
Op dit moment bestaan de volgende werkgroepen:

• feest • schoolkrant • sport • project • verkeer • documentatie • thema-avond • eco-team• eindfeest

Op de algemene ouderavond aan het begin van de nieuwe schooljaar presenteren de werkgroepen zich. Er wordt informatie gegeven en de ouders worden uitgenodigd deel te nemen aan een werkgroep. Werkgroepen kunnen uiteraard alleen goed functioneren als er voldoende mensen bereid zijn zich hiervoor in te zetten.
Naast werkgroepen worden regelmatig taakwerkgroepjes opgericht. Zij houden zich bezig met deeltaken, zijn tijdelijk van aard en werken zonder budget i.t.t. de werkgroepen.

Formulier ouderparticipatie werkgroepen

Oudergespreksavond

Komend schooljaar worden vier avonden gereserveerd voor oudergesprekken. Deze gesprekken duren 15 minuten. Op de oudergespreksavonden kan men rustig met de leerkracht over het kind spreken, ook als daar niet direct aanleiding toe is. Jaarlijks wordt u uitgenodigd voor één van deze avonden. Overigens is het daarnaast altijd mogelijk om op uw verzoek een gesprek over uw kind te hebben met de klassenleerkracht.

De oudergespreksavonden zijn gepland op:
17 oktober 2017, 2 november 2017, 14 december 2017 en 10 april 2018

Rapportbespreking

De kinderen ontvangen tweemaal per jaar een rapport. Dit jaar zal dat zijn op 5 februari 2018 en op 2 juli 2018. Alleen de kinderen van groep 1 die korter dan een half jaar op school zijn krijgen nog geen rapport. Nadat de rapporten zijn uitgedeeld kunnen ze in een gesprekje van tien minuten nader worden toegelicht. Deze rapportbesprekingen worden gehouden op 15 februari 2018 en op 10 juli 2018. U kunt daarvoor een afspraak maken met de betreffende leerkracht.

Ouderavond

In iedere groep worden ouderavonden gehouden waar het onderwijs wordt besproken en veel praktische en inhoudelijke informatie wordt verstrekt. Ook de mogelijkheden tot ouderparticipatie komen dan aan de orde. Er zijn drie ouderavonden per schooljaar.
De algemene ouderavond is op dinsdag 26 september. Er is een algemeen gedeelte en er wordt specifieke informatie gegeven over de groep van uw kind. Het geheel wordt afgesloten met een informeel gedeelte. Zo hopen we een goede start van het nieuwe schooljaar te maken.

De overige ouderavonden zijn gepland op de volgende data:

groep 1 en 2 14 november 2017 en 22 maart 2018
groep 3 en 4 23 november 2017 en 20 maart 2018
groep 5 en 6 21 november 2017 en 15 maart 2018
groep 7 en 8 16 november 2017 en 13 maart 2018

Ouderfonds

Het ouderfonds wordt beheerd door de Ouderraad en maakt veel mogelijk dat niet door de overheid gefinancierd wordt: sportdagen, projecten, schoolkrant, excursies, theaterproducties en feesten, maar ook apparatuur.
De bijdrage voor het schooljaar 2016/2017 is €75,- per leerling. Dit is inclusief alle tramkaarten voor uitstapjes. In het begin van het schooljaar ontvangt u een factuur. We stellen het op prijs als u uw bijdrage zo spoedig mogelijk overmaakt. Om administratieve redenen is het van belang dat u onder de rubriek mededelingen de juiste voor- en achternaam van uw kind vermeldt. Mocht het bezwaarlijk zijn de ouderbijdrage in één keer te betalen dan kunt u dit altijd met de schoolleiding bespreken. Alle geldelijke bijdragen in het basisonderwijs hebben een vrijwillig karakter wanneer ze betrekking hebben op het ouderfonds. Toelating tot de school is niet afhankelijk van het betalen van de ouderbijdrage.

Rekeningen van het ouderfonds: Postbank: NL75INGB0004936067

Extra ouderbijdrage

Onze school kent een fonds voor extra ouderbijdragen dat gebruikt wordt om specifieke zaken voor de school te realiseren die anders niet mogelijk zouden zijn. Dit fonds wordt gevormd door schenkingen van ouders die meer dan de bovengenoemde €75,- willen betalen en door tussentijdse giften. Deze vorm van aanvullende bijdrage is gekozen om ouders die dat willen de mogelijkheid te bieden bij te dragen aan de aanschaf van extra’s voor het onderwijs. Uit dit fonds konden we o.a. geluidsapparatuur, laptopjes, digitale schoolborden, een tafeltennistafel, theatervoorzieningen en buitenspelmaterialen financieren. Ouders die willen meehelpen aan de opbouw van dit fonds hebben twee mogelijkheden: u maakt meteen meer over dan 75 euro per kind of u maakt in de loop van het jaar een bedrag over op de rekening van het fonds. De bijdragen worden gescheiden geadministreerd. In de loop van het schooljaar wordt iedereen op de hoogte gesteld van de grootte en de groei van het fonds. Vorig jaar kwam plm. € 5000,- via de extra ouderbijdrage binnen.