De resultaten

Onderwijsresultaten

Wij zijn ons ervan bewust dat het vermelden van de cognitieve resultaten van ons onderwijs en de uitstroomgegevens van onze leerlingen moeten worden gezien in relatie tot de volgende aspecten:

  • wat was het ontwikkelingsniveau van het kind toen het op de Dr. Rijk Kramerschool kwam;
  • welke ontwikkeling had het, gezien zijn (intellectuele) vermogens, kunnen maken;
  • welke ontwikkeling heeft het gemaakt;
  • hoe lang is het kind op de Dr. Rijk Kramerschool geweest.

De Cito eindtoets resultaten van onze school liggen gemiddeld rond de 540. Wij vinden de Cito Eindtoets schoolscore geen goede opbrengstindicator om scholen met elkaar te vergelijken, omdat dit getal vanuit vele elementen is opgebouwd waar tot nu toe geen eenduidigheid in onderwijsland over bestaat.

De leerlingen in groep 8 krijgen allen een advies voor het voortgezet onderwijs: PRO (praktijkonderwijs), LWOO (leerwegondersteunend onderwijs, extra ondersteuning om VMBO-diploma te halen), VMBO (voorbereidend middelbaar be- roepsonderwijs), HAVO (hoger algemeen voortgezet onderwijs), VWO (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs). Het advies is gebaseerd op leerresultaten en werkhouding gedurende de basisschoolperiode. Jaarlijks stromen gemiddeld 60 leerlingen uit.

De cijfermatige resultaten van alle scholen voor primair onderwijs in Nederland zijn te zien op de website Scholen op de kaart. Dit is een rechtstreekse link naar de resultaten van de Rijk Kramerschool.

De onderwijsinspectie
De inspectie bewaakt de kwaliteit van het onderwijs op individuele scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Elke school wordt ten minste eens in de vier jaar door een inspecteur bezocht, ook als er geen aanwijsbare risico’s zijn. Wanneer de inspectie ernstige tekortkomingen in de kwaliteit van het onderwijs vaststelt dan wordt het toezicht ge├»ntensiveerd. De inspectie verandert de komende periode de wijze waarop zij haar toezicht uitvoert. Zij wil scholen stimuleren om zich blijvend te ontwikkelen, ook al voldoen ze aan de minimumnormen die de inspectie hanteert. Hiertoe voert de inspectie pilotonderzoeken uit op scholen die een basisarrangement hebben. In het nieuwe toezicht is er meer ruimte voor de school om zichzelf te presenteren en om zelf de regie te nemen in de verantwoording over de kwaliteit van het onderwijs.

De verslagen van de inspectiebezoeken zijn openbaar en kunt u inzien op de website van de Onderwijsinspectie.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Ondersteuning