Sociale veiligheid op school

Sociale veiligheid op school.

Op de DRK vormt omgang met elkaar een van de pijlers van de school. Daarom wordt er in alle groepen elke week een klassenvergadering gehouden waarin kinderen een eigen inbreng hebben en waarin vaste punten bijv. complimenten ronde, mededelingen etc. voorkomen.

Ook de leerkracht kan punten inbrengen of een terugkerend thema bespreken. Door deze vergaderingen krijgen wij goed zicht op wat er speelt in een groep, zodat we daar adequaat op kunnen reageren. Leerkrachten kunnen voor advies en hulp terecht bij de aandachtsfunctionaris Liesbeth Brederveldt of bij de contactpersonen Janneke Burger, Ingeborg Terlien en Kees Entius. De contactpersonen komen 1 keer per jaar in groep 5 t/m 8 voorlichting geven over respectvolle omgang met elkaar, je eigen grenzen bewaken en wat te doen bij pesten.

Onze school heeft een pestprotocol. Hierin staat o.a. dat we door middel van toezicht en gesprekken pestgedrag signaleren, afspraken maken per groep, duidelijk maken dat pestgedrag niet wordt getolereerd en hoe we als nodig passende maatregelen treffen. Zowel de pester als de gepeste krijgen de nodige aandacht. Kinderen moeten leren hoe ze met elkaar omgaan. In alle groepen worden duidelijke groepsregels besproken. In de midden- en bovenbouwgroepen (groep 3 t/m 8) worden de groepsregels samen met de leerlingen opgesteld en hangen duidelijk zichtbaar voor alle leerlingen op posterformaat aan de wand van het lokaal.

De wet schrijft voor om de veiligheidsbeleving te monitoren. Sommige scholen kiezen voor het label vreedzame school. Wij onderzoeken momenteel of wij in de toekomst deze methode of een eigen aanpak zullen volgen.

De sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen volgen wij systematisch door middel van het 2 keer per jaar invullen van de SDQ lijst van de GGD. De uitkomsten worden besproken met de IB-er.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Ondersteuning