Toelatingsbeleid

Toelatingsbeleid

Voor het eerst naar de basisschool
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het aanmelden en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.

Aanmelden voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid (begin november 2018).

U meldt uw kind aan door dit aanmeldformulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.
Wij organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten. Heeft u hiervoor interesse? U kunt zich hiervoor aanmelden onder het kopje informatieochtenden op onze website.

Voorrangsscholen
Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van een kind en de scholen.
Wanneer u op schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of  onze school voor uw kind een voorrangsschool is.


Wat moet u doen

Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het aanmeldformulier (geen kopie of scan) op onze school in.

Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, corrigeer dit dan op het aanmeldformulier.

 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet de school van uw eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die u daarna kiest,  enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.
 • Let op: Ook wanneer al een ouder kind van u op school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Ook als uw kind naar de voorschool van de school gaat, moet het aanmeldformulier ingeleverd worden.
 • Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).
 • Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van aanmelding.

Controleer dit bewijs van aanmelding en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat.
In sommige gevallen is het nodig om bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen.

Dit geldt in de volgende situaties:

 1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
 2. uw kind zit op een IKC;
 3. het voorgedrukte woonadres op het aanmeldformulier is niet correct;
 4. u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

 

Geen aanmeldformulier?

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen:  bboamsterdam.nl
Ook kunt u dit aanmeldformulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

 

Inleverdata voor het aanmeldformulier
De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

 • kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2015                      6 maart 2019
 • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2016                                           5 juni 2019
 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2016                                         1 november 2019

Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum wordt in maart,  juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats.

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst.
Bij ruim 90% van de Amsterdamse scholen is dit het geval.
Wanneer er op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt op de hoogst mogelijke school van voorkeur een plek.

 

Toewijzen plaatsen
Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde.
Voor de 1ste voorkeur gaat dit als volgt:
Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; dit aangemelde kind heeft een plaatsgarantie.
Het kind heeft een VVE-ja-indicatie, heeft tenminste 8 maanden voorschoolse educatie gevolgd op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;
Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.

 1. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 2. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
 3. Het kind heeft geen voorrang op deze school.

Daarna worden de aanmeldingen die niet de school van 1ste voorkeur gekregen hebben, als volgt geplaatst:

6.      Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.

7.      Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.

De kans bestaat dat wij bij de komende plaatsingen moeten loten. Als u hierover meer wilt weten, neem dan met ons of de helpdesk contact op.

Inschrijven
Na de stedelijke plaatsing ontvangt u bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat u dit op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint.

Uitzondering:
Als tijdens het inschrijfgesprek blijkt dat uw kind een zorgvraag heeft waaraan de school niet kan voldoen, kan de school besluiten uw kind niet toe te laten. Wij zoeken dan in overleg met u naar een andere school die deze zorg wel kan bieden.

Meer informatie

Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

Uitzonderingen?
AMOS heeft alleen in zeer bijzondere omstandigheden, waarbij een kind aantoonbaar niet naar een andere school kan, de mogelijkheid om af te wijken van het stedelijk toelatingsbeleid.

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig?
Soms blijkt bij de aanmelding dat een kind een extra ondersteuningsbehoefte heeft. In dat geval is het de taak van AMOS om te onderzoeken of de school waar het kind is aangemeld de noodzakelijke zorg en daarmee ‘passend onderwijs’ kan bieden. AMOS moet hier binnen tien weken uitsluitsel over geven. Deze procedure (‘Van aanmelding tot toelating’) vindt u beschreven op de AMOS-website.
Kan de school aan de ondersteuningsbehoefte voldoen? Dan wordt het kind ingeschreven op de school. Lukt dit niet? Dan zorgt AMOS dat het kind op een school kan worden ingeschreven die wel de juiste ondersteuning kan bieden.

Inschrijven
Ons advies is dat kinderen die binnen 6 weken voor de zomervakantie 4 jaar worden, pas na de zomervakantie te laten starten. Wel mogen zij dan 1 ochtend voor de vakantie komen wennen in de nieuwe klassensamenstelling.

Jaarlijks kunnen we in zowel het hoofdgebouw op de Nassaukade, als in de nevenlocatie in de Van Oldenbarneveldtstraat ongeveer 30 vierjarigen plaatsen. Van ouders die hun kind inschrijven verwachten we dat zij de oecumenische identiteit van onze school respecteren. Dit betekent dat alle kinderen deelnemen aan de lessen levensbeschouwing, de kerst- en de paasviering en overige feesten.

Wenperiode

De overgang van het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal naar de basisschool is groot. Dit vereist heel wat aanpassingsvermogen van uw kind. Het moet wennen aan de andere kinderen en aan de positie die het heeft in de groep, van oudste peuter, naar jongste kleuter.
Nieuwe leerkrachten, nieuwe regels, nieuwe routines, andere verwachtingen, kortom de kinderen hebben veel te verwerken en dit kan zich uiten in vermoeidheid of hyperactiviteit. Het is prettig voor de kinderen dat zij de gelegenheid krijgen om uit te rusten van alle nieuwe indrukken.
Om deze reden adviseren wij met klem om uw kind gedurende eerste twee schoolweken ‘s middags thuis te houden. Samen met de leerkracht bekijkt u hoe de wenperiode verloopt. Uiteraard is dit voor elke kleuter anders.

Vrijstelling van activiteiten

Wilt u niet dat uw kind aan bepaalde onderwijsactiviteiten meedoet? Dan kunt u de directeur vragen om vrijstelling. Zo’n verzoek wordt alleen bij hoge uitzondering gehonoreerd.Als uw verzoek wordt goedgekeurd, dan geeft de directeur aan welke vervangende onderwijsactiviteiten voor uw kind zullen worden georganiseerd.