Onderwijs

Omgang met elkaar

In onze schoolgemeenschap is de sfeer sterk afhankelijk van de wijze waarop kinderen, leerkrachten en ouders met elkaar omgaan. Voor de goede gang van zaken bestaan enkele duidelijke afspraken over het gebruik van het gebouw en het schoolplein. In iedere groep zijn daarnaast groepsafspraken die tijdens de lessen en het overblijven gelden. De zorg voor een goede werk- en leefsfeer staat bij dit alles voorop. De relatie leerkracht – kind zien we als vriendschappelijk. Daarbij hechten we veel belang aan wederzijds respect.

Werkwijze in de groepen

In de gecombineerde groepen 1 en 2 wordt het onderwijs thematisch aangeboden. De thema’s hiervan variëren. Naast steeds terugkerende thema’s (seizoenen, sinterklaas, kerst, verkeer) wordt er óók gekeken welk thema’s in dat schooljaar voor de groepen relevant zijn. Een thema kan voortkomen door zowel de actuele behoefte, interesse van de kinderen op dat moment, zoals een uitje of een sportevenement. Een thema duurt enkele weken en vaak hebben alle kleutergroepen hetzelfde thema. Schoolbreed vinden er drie keer per jaar kantelweken plaats. Dit houdt in dat de hele school aan een thema werkt waar kinderen ook zelf verantwoordelijk zijn voor hun leerproces.

Binnen ieder thema komen alle ontwikkelingsgebieden (sociaal- emotioneel, fysiek-motorisch, spraak- taal, gecijferdheid en expressie) aan bod. Op allerlei manieren wordt de ontwikkeling van kinderen uitgelokt. Dit kan zijn via liedjes, sport, spelletjes, ontwikkelingsmaterialen, creatieve opdrachten, drama, prentenboeken, etc. Voor het bewegingsonderwijs maken wij gebruik van een eigen speelzaal in de school.

Na een wenperiode krijgen de kinderen activiteiten op niveau aangeboden waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd en ontwikkeling van het kind.

Tijdens de kleuterperiode verzamelen de leerkrachten werk van elk kind. Dit wordt in een plakboek geplakt en aan het eind van groep 2 mee naar huis gegeven. In principe gaan kinderen die vóór 1 oktober 6 jaar worden, door naar groep 3. Met de ouders wordt geruime tijd van tevoren de overstap naar groep 3 besproken.

Vanaf groep 3 werken we op school met het leerstofjaarklassensysteem. Het onderwijs wordt gestructureerd via schoolvakken waarbij we eigentijdse methodes gebruiken. Naast klassikaal onderwijs vindt onderwijs in groepjes plaats of werken kinderen individueel. Bij dit alles is plaats ingeruimd voor differentiatie en zelfstandig werken. Via het maken van werkstukken (studies) op het gebied van wereldoriëntatie kunnen de leerlingen zich vanuit de eigen mogelijkheden verder ontwikkelen.

Leerlingen, waarvan is vastgesteld dat zij voor bepaalde vakken de reguliere leerstof verkort aangeboden dienen te krijgen, bieden wij verrijkingsleerstof aan via het model signaleren,  compacten en verrijken. Deze leerlingen maken minder van de reguliere verwerkingsopdrachten en de tijd die hierdoor vrijkomt, is beschikbaar voor uitdagende verrijkingsleerstof binnen hetzelfde vakgebied. Daarnaast bestaat er een Plusgroep voor leerlingen met extra leerbehoeften. Deze leerlingen worden vanaf groep 5 geselecteerd via het handelingsprotocol hoogbegaafden. Zij werken aan zelfgekozen verrijkingsstof (cultuur, informatica, wetenschap etc.) of aan zelfbedachte projecten. De resultaten worden op het rapport vermeld.

Levensbeschouwelijk onderwijs

Onze school is onderdeel van de Stichting AMOS. Het oecumenisch karakter van de stichting proberen we op een open wijze vorm en inhoud te geven: hoe ga je met elkaar en de dingen in de wereld om.  Gedurende de schoolloopbaan van de kinderen worden er in de verschillende groepen naast de christelijke feesten ook niet-christelijke feesten gevierd. Het kennis nemen van andere culturen en overtuigingen is een belangrijk middel om de tolerantie te vergroten en discriminatie tegen te gaan.

Taal

De voornaamste middelen om het mondeling taalgebruik te ontwikkelen zijn het kringgesprek, het themagesprek, het bespreken van een studie of een boek, het houden van een spreekbeurt, het spelen van toneel en andere vormen van theater. Ook bij het schriftelijk taalgebruik gaan we uit van zinvolle toepassingen. De leerlingen schrijven vrije en opdracht- gebonden teksten die naderhand worden besproken en in een tekstenboek overgeschreven. Sommige worden afgedrukt in school- of groepskrant. De methode Staal gebruiken we als basis voor ons verdere taalonderwijs. De software bij deze methode wordt toegepast.

Het voorbereidend leesonderwijs start in groep 2. In groep 3 wordt systematisch geoefend in technisch lezen. Ook hier staat de gebruikswaarde centraal. Voor het aanvankelijk leesonderwijs in groep 3 werken we met de methode Veilig Leren Lezen, en maken we gebruik van computertoepassingen. Voor technisch lezen hebben we in de groepen 4 tot en met 8 de methode Estafette en voor begrijpend lezen de methode Nieuwsbegrip.

Engels

Alle leerlingen krijgen Engelse les via de methode Groove me.

Rekenen

In de groepen 3 tot en met 8 wordt gewerkt met de rekenmethode Alles telt. Deze methode kenmerkt zich door de mogelijkheden van zelfstandig werken en differentiatie. Voor differentiatie maken we gebruik van onder meer  Rekentijgers.

Zaakvakken

Aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en bevordering gezond gedrag komen op verschillende manieren aan bod. We spelen in op de ervaringen van kinderen. Vaak komen ze met verhalen of voorwerpen die aanleiding kunnen zijn voor een klassenthema of een studie. Bij een studie bestudeert één van de leerlingen of een groepje een onderwerp, hetgeen uitmondt in een werkstuk. Daarnaast wordt een aantal vaste onderwerpen klassikaal behandeld. In de hogere groepen gebeurt dat aan de hand van de volgende methodes: Leefwereld, Argus Clou en Geobas. Het verkeersonderwijs in de groepen 1 en 2 wordt gegeven aan de hand van de methode Wijzer door het verkeer. In groep 5 en 6 wordt verkeersonderwijs gegeven met de methode Tussen school en thuis. In de groepen 3, 4 en 8 werken we met de methode Klaar over. In groep 7 worden de kinderen in de gelegenheid gesteld het verkeersdiploma te behalen.

Ter ondersteuning van het onderwijs maken we met de groepen regelmatig uitstapjes en excursies. Ook wordt ruim gebruik gemaakt van programma’s van de schooltelevisie. Wekelijks volgen de groepen 7 en 8 het schooljournaal, een programma met een hoge actualiteitswaarde. Het schooljournaal wordt altijd in de groep nabesproken.

In groep 6 starten de kinderen met de schooltuinlessen. Onder leiding van gediplomeerde tuinleiders leren de kinderen zelf zaaien en oogsten. De producten zijn voor gebruik thuis bestemd. De extra kosten voor deelname aan de schooltuin bedragen circa € 8,- en worden in de maand april via de leerkracht van de groep betaald. Naast bovengenoemde activiteiten schrijven we als school royaal in op allerlei projecten voor verschillende klassen die door diverse organisaties zijn opgezet. Deze projecten hebben betrekking op wereldoriëntatie en hebben tevens een sterk kunstzinnige inslag.

Schrijven

De leerlingen leren schrijven met de methode Pennenstreken. In groep 2 wordt gestart met voorbereidend schrijfonderwijs. In groep 3 en 4 wordt dagelijks schrijfles gegeven. In de groepen 5 t/m 8 vindt de schrijfles één of twee keer per week plaats.

Tekenonderwijs

De tekenlessen zijn rond thema’s opgezet zoals: kleur, vorm, contrast etc. waarbij diverse tekenmaterialen en technieken worden toegepast.

Muziek

Dit vak wordt door de vakleerkracht in alle groepen gegeven. Er wordt gezongen, gemusiceerd op instrumenten, gedanst, geluisterd naar muziek en zelf muziek ontworpen. Het ontwikkelen en vergroten van de eigen vaardigheid, creativiteit, inzicht en kennis staan daarbij centraal. De groepen krijgen les in het muzieklokaal.

Beeldende vorming

Beeldende vorming wordt in de locatie Nassaukade door de vakleerkracht gegeven in de groepen 3 t/m 8. Dit vakgebied geeft de kinderen de mogelijkheid om met behulp van materialen en technieken vorm te geven aan gedachten en ideeën en stelt hen in staat hun creatief vermogen te ontwikkelen. Het werken met diverse materialen is erop gericht de verschillende bewerkingsmogelijkheden zo goed mogelijk te leren kennen. In het gebouw in de Van Oldenbarneveldtstraat geven de leerkrachten zelf beeldende vorming aan de kinderen en maken gebruik van de methode Laat maar zien.

Bewegingsonderwijs

Voor de groepen 3 tot en met 8 hebben we vakdocenten. De lessen worden gegeven in gecombineerde groepen 3/4, 5/6 en 7/8. De locaties zijn basisschool de Waterkant en het Marnix.
Tijdens de gymnastieklessen worden nieuwe vaardigheden aangeleerd, oefeningen gedaan en spellen gespeeld. Om de lessen zo goed mogelijk te laten verlopen en een goede hygiëne te waarborgen moeten de kinderen het volgende meenemen: sportbroekje, shirt of turnpakje en stevige gymschoenen. Gymschoenen met zwarte zolen zijn niet toegestaan.

De kinderen van groep 4 hebben een half schooljaar zwemles in het Marnix.

Keuze

Op beide locaties wordt op een groot aantal vrijdagmiddagen een keuze-uur gehouden waarbij kinderen uit verschillende groepen met elkaar samenwerken. De kinderen uit groep één tot en met zes kiezen uit een lijst met diverse activiteiten: toneel, sport, dans, koken, computeren, techniek, knutselen, spelletjes, bouwen etc. Leerlingen uit groep 7 en 8 hebben een begeleidende en organiserende rol tijdens de keuze.

Talentenochtenden

Op beide locaties vindt een workshopochtend plaats, waarbij ouders  aantrekkelijke activiteiten aan kleine groepjes leerlingen aanbieden o.a. timmeren, koken, schilderen, knutselen, dansen, goochelen, etc.

Op beide locaties gaan we dit schooljaar op 15 mei 2019  een talentenochtend organiseren.

ICT op school

Het onderwijs maakt steeds meer gebruik van computers. Naast dat kinderen leren werken met computers, biedt de computer steeds vaker de lesstof aan. Al een aantal jaren gebruiken we een programma dat de kinderen helpt bij het automatiseren bij rekenen en een programma voor het oefenen van de spellingregels.
In de groepen 1 en 2 wordt het programma Schatkist met de muis gebruikt. Dit programma stimuleert de ontluikende geletterdheid.
Voorbereidend rekenen wordt geoefend m.b.v het programma Pluspunt en de woordenschatontwikkeling m.b.v. Woordenstart. Naast educatieve software gebruiken voornamelijk de oudere kinderen internet en Office programma ́s. Vanaf groep drie hangen in alle groepen digitale schoolborden. Deze nieuwe schoolborden maken een aantrekkelijke presentatie van het leerstofaanbod mogelijk.

Theatermiddag

Drie keer per jaar houden we een speciale theatermiddag. Drie groepen verzorgen dan een optreden rond een bepaald thema zoals bijvoorbeeld sprookjes, Koninginnedag, monsters, voorjaar, vakantie etc. Op deze gemeenschappelijke middagen wordt muziek gemaakt, toneel en poppenkast gespeeld, voorgedragen, gedanst en worden andere acts opgevoerd. Het zijn leuke bijeenkomsten waar iedereen naar uitkijkt.

Kantelweken

Projectweken / kantelweken

Dit jaar worden schoolbreed twee projecten gehouden tijdens de zgn. “kantelweken”. Tijdens deze weken werken we thematisch en doen we een groot beroep op de 21 th Century skills van onze leerlingen. De afsluitingen vinden plaats in de vorm van een interactieve avond waarbij de leerlingen aan de ouders en andere belangstellenden presentaties geven.

Schoolreisjes en werkweken

De schoolreisjes en werkweken zijn belangrijke gebeurtenissen in het schooljaar. Als team hebben we in de loop der jaren in samenwerking met de ouders de specifieke Dr. Rijk Kramerreizen ontwikkeld. Het waardevolle van de schoolreis ligt in het feit dat kinderen en leerkrachten elkaar in een buitenschoolse situatie leren kennen en waarderen. Ook levert een schoolreis veel ervaringen op waarmee we van tevoren en na afloop van de reis op school verder werken.

De groepen een, twee en drie gaan één dag op schoolreis. Vanaf groep vier zijn er meerdaagse schoolreizen. De kosten daarvoor bedragen ongeveer €30,- tot €35,- per dag. Naast het bieden van een aantrekkelijk programma en het creëren van veel mogelijkheden om samen iets te doen, wordt door de begeleidende groep van leerkrachten en ouders eveneens het veiligheidsaspect steeds nadrukkelijk besproken. Op meerdaagse schoolreisjes gaat een aantal ouders van de groep en indien mogelijk meer dan één leerkracht mee. De schoolreisjes worden op een ouderavond besproken en toegelicht.

Sinterklaasfeest

Het Sinterklaasfeest wordt op  5 december gevierd. Met de hele schoolbevolking en de ouders heten we Sint Nicolaas welkom. Vervolgens vindt een feestelijke bijeenkomst voor de jongste kinderen plaats in de theaterzaal. De leerlingen van groep vijf tot en met 8 vieren het met surprises en gedichten in de klas. Het schoolteam, Sinterklaas en de Pieten hebben na het feest een afsluitende lunch. ‘s Middags zijn de leerlingen vrij.

Kerstfeest

Woensdagavond 19 december van 17.30 tot 19.30 uur vieren we met de kinderen het kerstfeest.   Het feest wordt in de klas gevierd en voortgezet met o.a. een diner.  De ouders verzorgen dit diner en helpen mee met het in een sfeervolle stijl brengen van de lokalen.

Bijzonder feest

In het kader van levensbeschouwelijke en culturele vorming organiseert de werkgroep Feest in de verschillende groepen  bijzondere activiteiten vanuit een niet christelijke achtergrond.

Verjaardagsfeest van de leerkrachten

Woensdag  3 april  vieren we het gezamenlijke verjaardagsfeest van alle leerkrachten. In de ochtend verzorgt het team voor de kinderen een voorstelling of iets dergelijks. De overige invulling van het feest wordt door de leerkrachten in de eigen groep georganiseerd.

Afscheidsfeest groep 8

Voor de leerlingen die onze school na acht jaar verlaten wordt altijd een afscheidsfeest georganiseerd door de leerkrachten en de ouders van die groep. De kinderen treden op met een theaterstuk in de vorm van een musical, die onder leiding van een professionele regisseur en de muziekleraar door de kinderen zelf wordt geschreven.  Daarnaast is er tijd voor eigentijdse feesten. Het afscheidsfeest vindt donderdagavond  4 juli op  Van Oldenbarneveldtstraat plaats en op vrijdagavond 5 juli op de Nassaukade.

Eindfeest

Dit schooljaar organiseren we voor alle kinderen en ouders een feest op vrijdag 28 juni. De kinderen zijn dan vanaf 12.00 uur vrij. Meestal heeft dit feest een bepaald thema zoals Middeleeuwen, Bal Masqué, Jungle of sprookjes. Kinderen en ouders kunnen gezamenlijk deelnemen aan activiteiten. Daarnaast zijn er voor de kinderen spelletjes en andere activiteiten. De ouders kunnen elkaar ontmoeten onder het genot van een drankje, een hapje en muziek.