Ons onderwijs

Tekenonderwijs

De tekenlessen zijn rond thema’s opgezet zoals: kleur, vorm, contrast etc. waarbij diverse tekenmaterialen en technieken worden toegepast.

Schrijven

In groep 2 wordt gestart met voorbereidend schrijfonderwijs, waarvoor we het schrijfboekje “Klinkers” gebruiken. Ook in groep 3 tot en met 5 wordt schrijfles gegeven uit deze methode. Vanaf groep 6 wordt de methode Pennenstreken gebruikt.

Zaakvakken

Aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en bevordering gezond gedrag komen op verschillende manieren aan bod. We spelen in op de ervaringen van kinderen. Vaak komen ze met verhalen of voorwerpen die aanleiding kunnen zijn voor een klassenthema of een studie. Bij een studie bestudeert één van de leerlingen of een groepje een onderwerp, hetgeen uitmondt in een werkstuk. Daarnaast wordt een aantal vaste onderwerpen klassikaal behandeld. Vanaf groep 3 gebeurt dat aan de hand van de volgende methodes: Leefwereld en Argus Clou. Vanaf groep 5 wordt ook de methode Meander ingezet.

De zaakvakken en het verkeersonderwijs komen in de groepen 1 en 2 aan bod bij de thema’s die door het jaar heen aangeboden worden en in de kantelweken.

In groep 5, 6 en 7 wordt verkeersonderwijs gegeven met de methode Tussen school en thuis. In de groepen 3 en 4 werken we met de methode Klaar over. In groep 7 worden de kinderen in de gelegenheid gesteld het theoretisch verkeersdiploma te behalen.

Ter ondersteuning van het onderwijs maken we met de groepen regelmatig uitstapjes en excursies. Ook wordt ruim gebruik gemaakt van programma’s van de schooltelevisie, de Dag van Vandaag en het Jeugdjournaal.

In groep 6 starten de kinderen met de schooltuinlessen. Onder leiding van gediplomeerde tuinleiders leren de kinderen zelf zaaien en oogsten. De producten zijn voor gebruik thuis bestemd. De extra kosten voor deelname aan de schooltuin bedragen circa € 8,- en worden in de maand april via de leerkracht van de groep betaald. Naast bovengenoemde activiteiten schrijven we als school royaal in op allerlei projecten voor verschillende klassen die door diverse organisaties zijn opgezet. Deze projecten hebben betrekking op wereldoriëntatie en hebben tevens een sterk kunstzinnige inslag.

Rekenen

In de groepen 3 tot en met 8 wordt vanaf het schooljaar 2021-2022 gewerkt met de rekenmethode Getal&ruimte junior. Deze methode kenmerkt zich door de mogelijkheden van differentiatie binnen elke les en opdracht.

Engels

Alle leerlingen krijgen Engelse les via de methode Groove me.

Taal

De voornaamste middelen om het mondeling taalgebruik te ontwikkelen zijn het kringgesprek, het themagesprek, het bespreken van een studie of een boek, het houden van een spreekbeurt, het spelen van toneel en andere vormen van theater. Ook bij het schriftelijk taalgebruik gaan we uit van zinvolle toepassingen. De leerlingen schrijven vrije en opdrachtgebonden teksten die naderhand worden besproken en in een tekstenboek overgeschreven. Sommige worden afgedrukt in school- of groepskrant. De methode Staal gebruiken we als basis voor ons verdere taalonderwijs. De software bij deze methode wordt toegepast.

Het voorbereidend leesonderwijs start in groep 1/2. In groep 3 wordt systematisch geoefend in technisch lezen. Ook hier staat de gebruikswaarde centraal. Voor het aanvankelijk leesonderwijs in groep 3 werken we met de methode Lijn 3. Aan de hand van aansprekende thema’s leren de kinderen lezen. Voor technisch lezen hebben we in de groepen 4 tot en met 8 de methode Estafette en voor begrijpend lezen de methode Nieuwsbegrip.

Ons Rijk Kramer onderwijs

‘We werken vanuit een sterke basis aan brede persoonsontwikkeling.’ 

We nemen leerlingen serieus en benaderen hen op een positieve manier. We benadrukken wat goed gaat en helpen ze met dingen die ze lastig vinden.

We werken aan talentontwikkeling, door een breed aanbod van cognitieve en creatieve vakken aan te bieden. Naast taal, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde en natuurvakken bieden wij  ook muziek, beeldende vorming en sport en bewegen aan. Deze vakken worden gegeven door vakleerkrachten.

 

‘We geven op een betekenisvolle wijze verdieping aan ons onderwijs’ 

Dit doen wij door onderzoekend en ontwerpend leren aan te bieden. Dit doen wij in onze kantelweken, maar ook door naar buiten te gaan met de kinderen. Zo bieden wij natuurlessen buiten aan en gaan we regelmatig op schoolreis.

 

‘We hebben aandacht voor elkaar en de wereld om ons heen.’ 

We hebben aandacht voor elkaar door met en van elkaar te leren in samenwerkingsopdrachten. Ook bieden we regelmatig groep doorbrekende activiteiten aan, zodat jong en oud van elkaar leert.

We zijn een eco-school en hebben aandacht voor de wereld om ons heen. Samen met onze leerlingen proberen we steeds beter voor onze aarde te zorgen.

We werken vanuit democratische principes en geven leerlingen een stem. Dit doen we door onze traditionele klassenvergaderingen. Deze vergaderingen worden in iedere klas 1x per week gehouden. Leerlingen praten dan samen over hoe het met de klas gaat. Ook uitdagingen worden besproken. Kinderen denken samen na over oplossingen. Naast de klassenvergaderingen hebben we een leerlingenraad.

 

‘We hebben aandacht voor verschillen tussen leerlingen’  

In iedere klas wordt gewerkt met niveau groepen, zodat kinderen op het eigen niveau aan het werk kunnen. Wanneer kinderen een vak bijzonder lastig vinden, dan krijgen ze in de klas extra ondersteuning. Ook kan ondersteuning buiten de klas aangeboden worden. Kinderen die meer uitdaging nodig hebben krijgen dat ook. In eerste instantie in de klas. Naast het aanbod in de klas hebben we een programma buiten de klas voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Muziek

Dit vak wordt door de vakleerkracht in alle groepen gegeven. Er wordt gezongen, gemusiceerd op instrumenten, gedanst, geluisterd naar muziek en zelf muziek ontworpen. Het ontwikkelen en vergroten van de eigen vaardigheid, creativiteit, inzicht en kennis staan daarbij centraal. De groepen krijgen les in het muzieklokaal.

Beeldende vorming

Beeldende vorming wordt door de vakleerkracht gegeven in de groepen 3 t/m 8. Dit vakgebied geeft de kinderen de mogelijkheid om met behulp van materialen en technieken vorm te geven aan gedachten en ideeën en stelt hen in staat hun creatief vermogen te ontwikkelen. Het werken met diverse materialen is erop gericht de verschillende bewerkingsmogelijkheden zo goed mogelijk te leren kennen.

Bewegingsonderwijs

Voor de groepen 3 tot en met 8 hebben we vakdocenten. De locaties zijn basisschool de Waterkant en het Marnix. Tijdens de gymnastieklessen worden nieuwe vaardigheden aangeleerd, oefeningen gedaan en spellen gespeeld. Om de lessen zo goed mogelijk te laten verlopen en een goede hygiëne te waarborgen moeten de kinderen het volgende meenemen: sportbroekje, shirt of turnpakje en stevige gymschoenen. Gymschoenen met zwarte zolen zijn niet toegestaan.

De kinderen van groep 4 hebben een half schooljaar zwemles in het Marnix.

Keuze

Op beide locaties wordt een keuze-uur gehouden waarbij kinderen uit verschillende groepen met elkaar samenwerken. De kinderen uit groep één tot en met zes kiezen uit een lijst met diverse activiteiten: toneel, sport, dans, koken, computeren, techniek, knutselen, spelletjes, bouwen etc. Leerlingen uit groep 7 en 8 hebben een begeleidende en organiserende rol tijdens de keuze.

Talentenochtend

Op beide locaties vindt in het voorjaar een workshopochtend plaats, waarbij ouders aantrekkelijke activiteiten aan kleine groepjes leerlingen aanbieden o.a. timmeren, koken, schilderen, knutselen, dansen, goochelen, etc.

ICT op school

Het onderwijs maakt steeds meer gebruik van computers. Behalve dat kinderen leren werken met computers, biedt de computer steeds vaker de lesstof aan. In de groepen 1 en 2 worden voor activiteiten op het gebied van taal en rekenen soms computerprogramma’s ingezet. De oudere kinderen gebruiken naast educatieve software, internet en Office programma’s. Vanaf groep drie hangen in alle groepen digitale schoolborden.

Theatermiddag

Drie keer per jaar houden we een speciale theatermiddag. Drie groepen verzorgen dan een optreden rond een bepaald thema zoals bijvoorbeeld sprookjes, Koninginnedag, monsters, voorjaar, vakantie etc. Op deze gemeenschappelijke middagen wordt muziek gemaakt, toneel en poppenkast gespeeld, voorgedragen, gedanst en worden andere acts opgevoerd. Het zijn leuke bijeenkomsten waar iedereen naar uitkijkt.

Kantelweken

Projectweken / kantelweken

Schoolbreed worden twee projecten gehouden tijdens de zgn. “kantelweken”. De derde kantelweek wordt per groep ingevuld en is gekoppeld aan het schoolreisje dan wel het eindfeest. Tijdens deze weken werken we thematisch en doen we een groot beroep op de 21th Century skills van onze leerlingen. De afsluitingen hebben een interactieve vorm waarbij de leerlingen aan de ouders en andere belangstellenden presentaties geven.

Schoolreisjes en werkweken

De schoolreisjes en werkweken zijn belangrijke gebeurtenissen in het schooljaar. Als team hebben we in de loop der jaren in samenwerking met de ouders de specifieke Dr. Rijk Kramerreizen ontwikkeld. Het waardevolle van de schoolreis ligt in het feit dat kinderen en leerkrachten elkaar in een buitenschoolse situatie leren kennen en waarderen. Ook levert een schoolreis veel ervaringen op waarmee we van tevoren en na afloop van de reis op school verder werken.

De groepen een tot en met vier gaan één dag op schoolreis. Vanaf groep vijf zijn er meerdaagse schoolreizen. De kosten daarvoor bedragen ongeveer €30,- tot €35,- per dag. Naast het bieden van een aantrekkelijk programma en het creëren van veel mogelijkheden om samen iets te doen, wordt door de begeleidende groep van leerkrachten en ouders eveneens het veiligheidsaspect steeds nadrukkelijk besproken. Op meerdaagse schoolreisjes gaat een aantal ouders van de groep en indien mogelijk meer dan één leerkracht mee. De schoolreisjes worden op een ouderavond besproken en toegelicht.

Kerstfeest

In de week voor de kerstvakantie vieren we op woensdag in de vooravond met de kinderen het kerstfeest.   Het feest wordt gezamenlijk begonnen en voortgezet met o.a. een diner in de klas  De ouders verzorgen dit diner en helpen mee met het in een sfeervolle stijl brengen van de lokalen.

Sinterklaasfeest

Het Sinterklaasfeest wordt op 5 december gevierd, behalve natuurlijk als deze datum in het weekend valt. Met de hele schoolbevolking en de ouders heten we Sint Nicolaas welkom. Vervolgens vindt een feestelijke bijeenkomst voor de jongste kinderen plaats in de theaterzaal. De leerlingen van groep vijf tot en met 8 vieren het met surprises en gedichten in de klas. Het schoolteam, Sinterklaas en de Pieten hebben na het feest een afsluitende lunch. ‘s Middags zijn de leerlingen vrij.

Verjaardagsfeest van de leerkrachten

Elk voorjaar vieren we het gezamenlijke verjaardagsfeest van alle leerkrachten. In de ochtend verzorgt het team voor de kinderen een voorstelling of iets dergelijks. De overige invulling van het feest wordt door de leerkrachten in de eigen groep georganiseerd.

Afscheidsfeest groep 8

Voor de leerlingen die onze school na acht jaar verlaten wordt altijd een afscheidsfeest georganiseerd door de leerkrachten en de ouders van die groep. De kinderen treden op met een theaterstuk in de vorm van een musical, die onder leiding van een professionele regisseur en de muziekleraar door de kinderen zelf wordt geschreven.  Daarnaast is er tijd voor eigentijdse feesten.

Eindfeest

Aan het eind van het schooljaar organiseren we voor alle kinderen en ouders een zomerfeest. De kinderen zijn dan vanaf 12.00 uur vrij. Meestal heeft dit feest een bepaald thema zoals Middeleeuwen, Bal Masqué, Jungle of sprookjes. Kinderen en ouders kunnen gezamenlijk deelnemen aan activiteiten. Daarnaast zijn er voor de kinderen spelletjes en andere activiteiten. De ouders kunnen elkaar ontmoeten onder het genot van een drankje, een hapje en muziek.