Onderwijsinhoud

Taal

De voornaamste middelen om het mondeling taalgebruik te ontwikkelen zijn het kringgesprek, het themagesprek, het bespreken van een studie of een boek, het houden van een spreekbeurt, het spelen van toneel en andere vormen van theater. Ook bij het schriftelijk taalgebruik gaan we uit van zinvolle toepassingen. De leerlingen schrijven vrije en opdrachtgebonden teksten die naderhand worden besproken en in een tekstenboek overgeschreven. Sommige worden afgedrukt in school- of groepskrant. De methode Staal gebruiken we als basis voor ons verdere taalonderwijs. De software bij deze methode wordt toegepast.

Het voorbereidend leesonderwijs start in groep 1/2. In groep 3 wordt systematisch geoefend in technisch lezen. Ook hier staat de gebruikswaarde centraal. Voor het aanvankelijk leesonderwijs in groep 3 werken we met de methode Lijn 3. Aan de hand van aansprekende thema’s leren de kinderen lezen. Voor technisch lezen hebben we in de groepen 4 tot en met 8 de methode Estafette en voor begrijpend lezen de methode Nieuwsbegrip.

Engels

Alle leerlingen krijgen Engelse les via de methode Groove me.

Rekenen

In de groepen 3 tot en met 8 wordt vanaf het schooljaar 2021-2022 gewerkt met de rekenmethode Getal&ruimte junior. Deze methode kenmerkt zich door de mogelijkheden van differentiatie binnen elke les en opdracht.

Zaakvakken

Aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en bevordering gezond gedrag komen op verschillende manieren aan bod. We spelen in op de ervaringen van kinderen. Vaak komen ze met verhalen of voorwerpen die aanleiding kunnen zijn voor een klassenthema of een studie. Bij een studie bestudeert één van de leerlingen of een groepje een onderwerp, hetgeen uitmondt in een werkstuk. Daarnaast wordt een aantal vaste onderwerpen klassikaal behandeld. Vanaf groep 3 gebeurt dat aan de hand van de volgende methodes: Leefwereld en Argus Clou. Vanaf groep 5 wordt ook de methode Meander ingezet.

De zaakvakken en het verkeersonderwijs komen in de groepen 1 en 2 aan bod bij de thema’s die door het jaar heen aangeboden worden en in de kantelweken.

In groep 5, 6 en 7 wordt verkeersonderwijs gegeven met de methode Tussen school en thuis. In de groepen 3 en 4 werken we met de methode Klaar over. In groep 7 worden de kinderen in de gelegenheid gesteld het theoretisch verkeersdiploma te behalen.

Ter ondersteuning van het onderwijs maken we met de groepen regelmatig uitstapjes en excursies. Ook wordt ruim gebruik gemaakt van programma’s van de schooltelevisie, de Dag van Vandaag en het Jeugdjournaal.

In groep 6 starten de kinderen met de schooltuinlessen. Onder leiding van gediplomeerde tuinleiders leren de kinderen zelf zaaien en oogsten. De producten zijn voor gebruik thuis bestemd. De extra kosten voor deelname aan de schooltuin bedragen circa € 8,- en worden in de maand april via de leerkracht van de groep betaald. Naast bovengenoemde activiteiten schrijven we als school royaal in op allerlei projecten voor verschillende klassen die door diverse organisaties zijn opgezet. Deze projecten hebben betrekking op wereldoriëntatie en hebben tevens een sterk kunstzinnige inslag.

Schrijven

In groep 2 wordt gestart met voorbereidend schrijfonderwijs, waarvoor we het schrijfboekje “Klinkers” gebruiken. Ook in groep 3 tot en met 5 wordt schrijfles gegeven uit deze methode. Vanaf groep 6 wordt de methode Pennenstreken gebruikt.

Tekenonderwijs

De tekenlessen zijn rond thema’s opgezet zoals: kleur, vorm, contrast etc. waarbij diverse tekenmaterialen en technieken worden toegepast.

Muziek

Dit vak wordt door de vakleerkracht in alle groepen gegeven. Er wordt gezongen, gemusiceerd op instrumenten, gedanst, geluisterd naar muziek en zelf muziek ontworpen. Het ontwikkelen en vergroten van de eigen vaardigheid, creativiteit, inzicht en kennis staan daarbij centraal. De groepen krijgen les in het muzieklokaal.

Beeldende vorming

Beeldende vorming wordt door de vakleerkracht gegeven in de groepen 3 t/m 8. Dit vakgebied geeft de kinderen de mogelijkheid om met behulp van materialen en technieken vorm te geven aan gedachten en ideeën en stelt hen in staat hun creatief vermogen te ontwikkelen. Het werken met diverse materialen is erop gericht de verschillende bewerkingsmogelijkheden zo goed mogelijk te leren kennen.

Bewegingsonderwijs

Voor de groepen 3 tot en met 8 hebben we vakdocenten. De locaties zijn basisschool de Waterkant en het Marnix. Tijdens de gymnastieklessen worden nieuwe vaardigheden aangeleerd, oefeningen gedaan en spellen gespeeld. Om de lessen zo goed mogelijk te laten verlopen en een goede hygiëne te waarborgen moeten de kinderen het volgende meenemen: sportbroekje, shirt of turnpakje en stevige gymschoenen. Gymschoenen met zwarte zolen zijn niet toegestaan.

De kinderen van groep 4 hebben een half schooljaar zwemles in het Marnix.

Keuze

Op beide locaties wordt een keuze-uur gehouden waarbij kinderen uit verschillende groepen met elkaar samenwerken. De kinderen uit groep één tot en met zes kiezen uit een lijst met diverse activiteiten: toneel, sport, dans, koken, computeren, techniek, knutselen, spelletjes, bouwen etc. Leerlingen uit groep 7 en 8 hebben een begeleidende en organiserende rol tijdens de keuze.

Talentenochtend

Op beide locaties vindt in het voorjaar een workshopochtend plaats, waarbij ouders aantrekkelijke activiteiten aan kleine groepjes leerlingen aanbieden o.a. timmeren, koken, schilderen, knutselen, dansen, goochelen, etc.

ICT op school

Het onderwijs maakt steeds meer gebruik van computers. Behalve dat kinderen leren werken met computers, biedt de computer steeds vaker de lesstof aan. In de groepen 1 en 2 worden voor activiteiten op het gebied van taal en rekenen soms computerprogramma’s ingezet. De oudere kinderen gebruiken naast educatieve software, internet en Office programma’s. Vanaf groep drie hangen in alle groepen digitale schoolborden.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Onderwijs