Onderwijsinhoud

Taal

De voornaamste middelen om het mondeling taalgebruik te ontwikkelen zijn het kringgesprek, het themagesprek, het bespreken van een studie of een boek, het houden van een spreekbeurt, het spelen van toneel en andere vormen van theater. Ook bij het schriftelijk taalgebruik gaan we uit van zinvolle toepassingen. De leerlingen schrijven vrije en opdracht- gebonden teksten die naderhand worden besproken en in een tekstenboek overgeschreven. Sommige worden afgedrukt in school- of groepskrant. De methode Staal gebruiken we als basis voor ons verdere taalonderwijs. De software bij deze methode wordt toegepast.

Het voorbereidend leesonderwijs start in groep 2. In groep 3 wordt systematisch geoefend in technisch lezen. Ook hier staat de gebruikswaarde centraal. Voor het aanvankelijk leesonderwijs in groep 3 werken we met de methode Veilig Leren Lezen, en maken we gebruik van computertoepassingen. Voor technisch lezen hebben we in de groepen 4 tot en met 8 de methode Estafette en voor begrijpend lezen de methode Nieuwsbegrip.

Engels

Alle leerlingen krijgen Engelse les via de methode Groove me.

Rekenen

In de groepen 3 tot en met 8 wordt gewerkt met de rekenmethode Alles telt. Deze methode kenmerkt zich door de mogelijkheden van zelfstandig werken en differentiatie. Voor differentiatie maken we gebruik van onder meer  Rekentijgers.

Zaakvakken

Aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en bevordering gezond gedrag komen op verschillende manieren aan bod. We spelen in op de ervaringen van kinderen. Vaak komen ze met verhalen of voorwerpen die aanleiding kunnen zijn voor een klassenthema of een studie. Bij een studie bestudeert één van de leerlingen of een groepje een onderwerp, hetgeen uitmondt in een werkstuk. Daarnaast wordt een aantal vaste onderwerpen klassikaal behandeld. In de hogere groepen gebeurt dat aan de hand van de volgende methodes: Leefwereld, Argus Clou en Geobas. Het verkeersonderwijs in de groepen 1 en 2 wordt gegeven aan de hand van de methode Wijzer door het verkeer. In groep 5 en 6 wordt verkeersonderwijs gegeven met de methode Tussen school en thuis. In de groepen 3, 4 en 8 werken we met de methode Klaar over. In groep 7 worden de kinderen in de gelegenheid gesteld het verkeersdiploma te behalen.

Ter ondersteuning van het onderwijs maken we met de groepen regelmatig uitstapjes en excursies. Ook wordt ruim gebruik gemaakt van programma’s van de schooltelevisie. Wekelijks volgen de groepen 7 en 8 het schooljournaal, een programma met een hoge actualiteitswaarde. Het schooljournaal wordt altijd in de groep nabesproken.

In groep 6 starten de kinderen met de schooltuinlessen. Onder leiding van gediplomeerde tuinleiders leren de kinderen zelf zaaien en oogsten. De producten zijn voor gebruik thuis bestemd. De extra kosten voor deelname aan de schooltuin bedragen circa € 8,- en worden in de maand april via de leerkracht van de groep betaald. Naast bovengenoemde activiteiten schrijven we als school royaal in op allerlei projecten voor verschillende klassen die door diverse organisaties zijn opgezet. Deze projecten hebben betrekking op wereldoriëntatie en hebben tevens een sterk kunstzinnige inslag.

Schrijven

De leerlingen leren schrijven met de methode Pennenstreken. In groep 2 wordt gestart met voorbereidend schrijfonderwijs. In groep 3 en 4 wordt dagelijks schrijfles gegeven. In de groepen 5 t/m 8 vindt de schrijfles één of twee keer per week plaats.

Tekenonderwijs

De tekenlessen zijn rond thema’s opgezet zoals: kleur, vorm, contrast etc. waarbij diverse tekenmaterialen en technieken worden toegepast.

Muziek

Dit vak wordt door de vakleerkracht in alle groepen gegeven. Er wordt gezongen, gemusiceerd op instrumenten, gedanst, geluisterd naar muziek en zelf muziek ontworpen. Het ontwikkelen en vergroten van de eigen vaardigheid, creativiteit, inzicht en kennis staan daarbij centraal. De groepen krijgen les in het muzieklokaal.

Beeldende vorming

Beeldende vorming wordt in de locatie Nassaukade door de vakleerkracht gegeven in de groepen 3 t/m 8. Dit vakgebied geeft de kinderen de mogelijkheid om met behulp van materialen en technieken vorm te geven aan gedachten en ideeën en stelt hen in staat hun creatief vermogen te ontwikkelen. Het werken met diverse materialen is erop gericht de verschillende bewerkingsmogelijkheden zo goed mogelijk te leren kennen. In het gebouw in de Van Oldenbarneveldtstraat geven de leerkrachten zelf beeldende vorming aan de kinderen en maken gebruik van de methode Laat maar zien.

Bewegingsonderwijs

Voor de groepen 3 tot en met 8 hebben we vakdocenten. De lessen worden gegeven in gecombineerde groepen 3/4, 5/6 en 7/8. De locaties zijn basisschool de Waterkant en het Marnix.
Tijdens de gymnastieklessen worden nieuwe vaardigheden aangeleerd, oefeningen gedaan en spellen gespeeld. Om de lessen zo goed mogelijk te laten verlopen en een goede hygiëne te waarborgen moeten de kinderen het volgende meenemen: sportbroekje, shirt of turnpakje en stevige gymschoenen. Gymschoenen met zwarte zolen zijn niet toegestaan.

De kinderen van groep 4 hebben een half schooljaar zwemles in het Marnix.

Keuze

Op beide locaties wordt op een groot aantal vrijdagmiddagen een keuze-uur gehouden waarbij kinderen uit verschillende groepen met elkaar samenwerken. De kinderen uit groep één tot en met zes kiezen uit een lijst met diverse activiteiten: toneel, sport, dans, koken, computeren, techniek, knutselen, spelletjes, bouwen etc. Leerlingen uit groep 7 en 8 hebben een begeleidende en organiserende rol tijdens de keuze.

Talentenochtenden

Op beide locaties vindt een workshopochtend plaats, waarbij ouders  aantrekkelijke activiteiten aan kleine groepjes leerlingen aanbieden o.a. timmeren, koken, schilderen, knutselen, dansen, goochelen, etc.

Op beide locaties gaan we dit schooljaar op 15 mei 2019  een talentenochtend organiseren.

ICT op school

Het onderwijs maakt steeds meer gebruik van computers. Naast dat kinderen leren werken met computers, biedt de computer steeds vaker de lesstof aan. Al een aantal jaren gebruiken we een programma dat de kinderen helpt bij het automatiseren bij rekenen en een programma voor het oefenen van de spellingregels.
In de groepen 1 en 2 wordt het programma Schatkist met de muis gebruikt. Dit programma stimuleert de ontluikende geletterdheid.
Voorbereidend rekenen wordt geoefend m.b.v het programma Pluspunt en de woordenschatontwikkeling m.b.v. Woordenstart. Naast educatieve software gebruiken voornamelijk de oudere kinderen internet en Office programma ́s. Vanaf groep drie hangen in alle groepen digitale schoolborden. Deze nieuwe schoolborden maken een aantrekkelijke presentatie van het leerstofaanbod mogelijk.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Onderwijs