Zaakvakken

Aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en bevordering gezond gedrag komen op verschillende manieren aan bod. We spelen in op de ervaringen van kinderen. Vaak komen ze met verhalen of voorwerpen die aanleiding kunnen zijn voor een klassenthema of een studie. Bij een studie bestudeert één van de leerlingen of een groepje een onderwerp, hetgeen uitmondt in een werkstuk. Daarnaast wordt een aantal vaste onderwerpen klassikaal behandeld. Vanaf groep 3 gebeurt dat aan de hand van de volgende methodes: Leefwereld en Argus Clou. Vanaf groep 5 wordt ook de methode Meander ingezet.

De zaakvakken en het verkeersonderwijs komen in de groepen 1 en 2 aan bod bij de thema’s die door het jaar heen aangeboden worden en in de kantelweken.

In groep 5, 6 en 7 wordt verkeersonderwijs gegeven met de methode Tussen school en thuis. In de groepen 3 en 4 werken we met de methode Klaar over. In groep 7 worden de kinderen in de gelegenheid gesteld het theoretisch verkeersdiploma te behalen.

Ter ondersteuning van het onderwijs maken we met de groepen regelmatig uitstapjes en excursies. Ook wordt ruim gebruik gemaakt van programma’s van de schooltelevisie, de Dag van Vandaag en het Jeugdjournaal.

In groep 6 starten de kinderen met de schooltuinlessen. Onder leiding van gediplomeerde tuinleiders leren de kinderen zelf zaaien en oogsten. De producten zijn voor gebruik thuis bestemd. De extra kosten voor deelname aan de schooltuin bedragen circa € 8,- en worden in de maand april via de leerkracht van de groep betaald. Naast bovengenoemde activiteiten schrijven we als school royaal in op allerlei projecten voor verschillende klassen die door diverse organisaties zijn opgezet. Deze projecten hebben betrekking op wereldoriëntatie en hebben tevens een sterk kunstzinnige inslag.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Ons onderwijs