Organisatie

Schoolleiding

Directeur: Henk Helder    henk.helder@amosonderwijs.nl

Het managementteam van de school wordt gevormd door Henk Helder, Roelfje Wildeman, Marscha Land, Marjolijn Samsom, Miegiel Loeffen, Kees Entius en Esther Kooiman

Team

Zoek alfabetisch (op achternaam):
 • Jet
  de Groot
  Groot, de
  Groep 1/2 d
  Van Oldenbarneveldtstraat

Stichting AMOS

Amos logo

 

Onze school is onderdeel van stichting AMOS (Amsterdamse Oecumenische Scholengroep). Bij AMOS werken ruim 700 collega’s elke dag met hart en ziel aan de AMOS-ambitie: het best mogelijke onderwijs bieden dat past bij de behoefte van elk kind.

Met 28 scholen voor regulier basisonderwijs in Amsterdam is AMOS een belangrijke speler in de stad én in Nederland als het gaat om primair onderwijs.

Missie en visie van het bestuur

Waar staan wij voor?

AMOS-scholen hebben hun wortels in de christelijke traditie. We vullen deze identiteit tegenwoordig in naar de brede en oorspronkelijke betekenis van ‘de oecumene’: de bewoonde wereld. Dit betekent dat wij open staan voor alle geloven. We delen met elkaar onze kennis, vertellen de verschillende verhalen en vieren samen de feesten uit de grote wereldgodsdiensten. Elkaar ontmoeten, daar draait het bij ons om.

AMOS-scholen bieden meer dan kennis alleen. Als school spelen we een belangrijke rol bij de opvoeding en vorming van jonge mensen. Voor ons staan ontmoeting, verbinding en verantwoordelijkheid daarbij centraal. Wij willen leerlingen laten uitgroeien tot gelukkige mensen, die zichzelf kunnen zijn binnen een groep. Die zelfbewust zijn en kunnen reflecteren op en nadenken over wie ze zijn en wat ze doen. Tot mensen die de diversiteit van onze samenleving omarmen. We vatten dit samen in onze missie, waarbij we ons laten leiden door vijf kernwaarden:

 • Betrouwbaar: we doen wat we beloven.
 • Betrokken: we hebben zorg voor elkaar, we zien en horen elkaar.
 • Belangstellend: we zijn nieuwsgierig naar nieuwe ideeën, naar andere visies en (levens)overtuigingen en gebruiken verschillen om van te leren.
 • Verantwoordelijk: we zijn aanspreekbaar op ons gedrag en ons handelen.
 • Ondernemend: we zijn alert op kansen die zich voordoen en durven die te benutten.

College van bestuur en bestuursbureau

College van bestuur en bestuursbureau

Het college van bestuur van AMOS geeft invulling en uitvoering aan de beleidsrichting die mede door de raad van toezicht wordt aangegeven. Het AMOS-bestuursbureau ondersteunt de AMOS scholen en het college op het gebied van onderwijs, financiën, personeelsbeleid en huisvesting.

Het bestuursbureau is gevestigd op de Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam. U kunt het bureau bereiken via:

Op de website van AMOS www.amosonderwijs.nl vindt u meer informatie over onze stichting. Ook kunt u op de AMOS-website diverse protocollen raadplegen die gelden voor alle AMOS-scholen, zoals  het mediaprotocol, het privacyreglement en het protocol medisch handelen.

Samenwerking binnen stadsdeel WEST

Onze school in stadsdeel WEST werkt samen met de andere vier AMOS scholen Vlinderboom, Wereldschool , Visserschool en deCatamaran . De kwaliteit van het onderwijsaanbod, de wijze van ouderparticipatie en de overige activiteiten die een school aantrekkelijk maken voor leerlingen en ouders zijn de aandachtsgebieden.

Personeelsraad

Een aantal keer per jaar vergadert het schoolteam over onderwijskundige en organisatorische onderwerpen. Tevens vinden er bouwvergaderingen plaats waarbij de leerkrachten van de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw met elkaar spreken over het onderwijs.

Medezeggenschapsraad

Basisscholen zijn verplicht een medezeggenschapsraad in te stellen, waarin personeel en ouders zijn vertegenwoordigd. Op onze school heeft de raad zijn bevoegdheden voorzover mogelijk overgedragen aan de personeelsraad en de ouderraad. De twee belangrijkste taken van de medezeggenschapsraad zijn: optreden als gesprekspartner naar het bestuur en bemiddelen indien er een conflict ontstaat tussen de personeelsraad en de ouderraad.

De vertegenwoordigers van de ouders zijn: Jan Bus en Ruben Prins. De vertegenwoordigers van het team zijn: Kees Entius en Miriam Klaassen.

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders die een klas vertegenwoordigen. In het begin van het schooljaar kiest de ouderraad een dagelijks bestuur. De vergaderingen van de ouderraad, die eens in de zes weken plaatsvinden, worden bijgewoond door drie vertegenwoordigers van het team, waaronder een schoolleider. De bespreking van inhoudelijke punten loopt parallel aan die van onderwerpen in de personeelsraad. Zo blijft uitwisseling van ideeën en gedachten tussen ouders en team over het beleid van de school gegarandeerd.

De taak van de ouderraad is drieledig:

 • Het in de school bespreekbaar maken van initiatieven, verlangens en wensen van de ouders.
 • Het beheren van het ouderfonds en de extra ouderbijdrage.
 • Het beslissen op hoofdpunten van beleid voorzover deze vallen onder de zeggenschap van de ouders.

De ouderraad vergadert op dinsdag  van 20.15 uur tot 22.00 uur. In het schooljaar 2018-2019 zijn de vergaderingen gepland op: 9 oktober, 10 december, 12 februari, 16 april, 21 mei en 25  juni.
De voorzitter van de ouderraad is Sabine Evelein.

Leerlingenraad

Onze school heeft een leerlingenraad. Deze raad wordt gevormd door leerlingen uit groep 5 tot en met 8. Van iedere groep wordt een meisje en een jongen afgevaardigd naar deze vergadering. De leerlingenraad wordt op beide locaties begeleid door een leerkracht. De leerlingenraad komt zes keer per jaar bijeen. In de maand september vinden de verkiezingen voor de leerlingenraad plaats.

Voorschool

Een goede start in het leven is van groot belang. De laatste jaren zijn daarom in sommige plaatsen ‘voorscholen’ opgericht, bestemd voor kinderen vanaf 2 jaar. De voorschool is een combinatie van peuterspeelzaal en basisschool met op elkaar afgestemde programma’s. De voorschool is ideaal voor kinderen die niet goed Nederlands spreken of die extra gestimuleerd moeten worden. Als kinderen geen goed Nederlands spreken lopen zij het risico op de basisschool de stof niet goed te kunnen bijbenen. Een voorschool helpt de achterstand terug te dringen en kinderen voor te bereiden op de basisschool. Op de voorschool wordt spelenderwijs ongeveer dezelfde leermethode gebruikt als in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Zo wordt de overgang voor een kind makkelijker gemaakt. De leerlingen gaan meerdere dagdelen per week naar de voorschool, waar hun ontwikkeling nauwkeurig wordt bijgehouden. Er is regelmatig overleg met de ouders, van wie wordt verwacht dat zij actief meehelpen bij de ontwikkeling van hun kind door thuis ook te tekenen, te zingen en (in de eigen taal) te praten over onderwerpen die op de voorschool worden behandeld. Onze school werkt samen met de Zeemeermin, Fagelstraat 85.

De leerkrachten

Het schoolteam bestaat uit veel parttimers. Hierdoor kennen we verschillende soorten banen: de fulltime leerkracht, de duobaan leerkracht en de leerkracht die één dag per week in een groep werkt. Alle leerkrachten dragen verantwoordelijkheid voor de groep op de dagen dat zij met de kinderen van die groep werken. Wanneer een groep twee leerkrachten heeft, zijn beide leerkrachten op de ouderavonden en de oudergespreksavonden aanwezig. Hierdoor wordt een goede uitwisseling van informatie over de leerling tussen ouders en leerkrachten gewaarborgd.

Vervanging leerkracht

Als een leerkracht door ziekte of een andere oorzaak niet aanwezig kan zijn wordt zij of hij in eerste instantie vervangen door een collega die op die dag geen groepsgebonden taak heeft zoals de leerlingbegeleider, IB-er of een vakleerkracht. Als een afwezigheid langer dan een week duurt proberen we een vervanger aan te trekken. De praktijk leert echter dat er nauwelijks vervangers te vinden zijn. We doen er alles aan om te voorkomen dat kinderen over de andere groepen verdeeld worden of naar huis worden gestuurd. De afgelopen jaren is dat heel goed gelukt en zijn in een enkel geval  kinderen verdeeld over de groepen en nooit naar huis gestuurd . Gezien de grote tekorten aan leraren is succes in het verleden echter geen garantie voor de toekomst.