Organisatie

Schoolleiding

Bovenschoolse directie:

   Martine Teertstra, Martine.Teertstra@amosonderwijs.nl
   Jan Witte, Jan.Witte@amosonderwijs.nl

Adjunctdirecteur: Kees Entius

Het managementteam van de school wordt gevormd door Martine Teertstra, Jan Witte, Roelfje Wildeman, Marscha Land, Marjolijn Samsom, Kees Entius en Rebecca Verdellen.

Team

Zoek alfabetisch (op achternaam):
 • Ylva
  Raaff
  Raaff
  Beeldende vorming en groep 1/2 B NAS
  Nassaukade en
  Van Oldenbarneveldtstraat
 • Frank
  Rinckes
  Rinckes
  Bewegingsonderwijs
  Van Oldenbarneveldtstraat en
  Nassaukade

Stichting AMOS

Amos logo

 

Onze school is onderdeel van stichting AMOS (Amsterdamse Oecumenische Scholengroep). Bij AMOS werken ruim 700 collega’s elke dag met hart en ziel aan de AMOS-ambitie: het best mogelijke onderwijs bieden dat past bij de behoefte van elk kind.

Met 29 scholen voor regulier basisonderwijs in Amsterdam is AMOS een belangrijke speler in de stad én in Nederland als het gaat om primair onderwijs.

Wij zijn AMOS

WIJ ZIJN AMOS
Wij zijn AMOS, een groep van 29 scholen in Amsterdam, geworteld in de christelijke traditie.
Wij geloven dat elk kind unieke talenten heeft, in het besef dat niet elk kind altijd gelijke kansen heeft om die talenten te ontdekken en te ontplooien. Het is onze missie die gelijke kansen wel te bieden. Niet louter als fraai ogend motto, maar door een keiharde inzet in de praktijk van alledag.
Verschillen in herkomst, geloofsovertuiging, cultuur, enzovoorts zijn voor ons daarbij zowel een vanzelfsprekendheid als een inspiratie. Ontdekken wie je zelf bent en nieuwsgierig zijn naar wat anderen beweegt. Dat hebben wij voor ogen als wij spreken over de waarde van diversiteit.
Je talenten ontdekken en ontwikkelen is één ding. Wij inspireren onze leerlingen die talenten ook te (gaan) benutten voor onze stad, ons land, onze wereld.

ONZE KERNWAARDEN
Als AMOS maken wij verschil door wat wij doen. Die daden zijn geïnspireerd door onze overtuiging, door onze kernwaarden. Die overtuiging laat zich samenvatten in twee motto’s:
* Je staat in het leven voor de uitdaging om je talent te ontdekken en dat te ontwikkelen, het maximale hieruit te halen;
* Het is belangrijk om iets terug te doen voor je gemeenschap, je stad. Of om met onze betreurde oud-burgemeester van der Laan te spreken: “Zorg goed voor de stad en voor elkaar”.
Onze ouders herkennen zich in deze kernwaarden. Samen stimuleren we onze kinderen nieuwsgierig te zijn naar de wereld om ons heen en zich bewust te worden dat betrokkenheid met de wereld niet gaat zonder de handen uit de mouwen te steken.

En bovenal bestaat AMOS uit doeners: nieuwsgierig, betrokken, gedreven en doelgericht.

ONZE LEERLINGEN EN ONS ONDERWIJS
Onze leerlingen zijn de wereldburgers van morgen. En die wereld verandert sneller dan ooit.
Robotisering, digitalisering, een economie gebaseerd op innovatie. Het zijn maar enkele ontwikkelingen die enorme gevolgen zullen hebben voor het leven van onze kinderen in de toekomst. Wat betekent het principe van “een leven lang leren” voor de wijze waarop wij ons onderwijs aanbieden? Welke competenties zijn nodig om mee te kunnen in de snelheid van het leven in 2030? Creativiteit, flexibiliteit, goed in samenwerken, in staat zijn om je je een weg te banen in het gigantische informatieaanbod, dat zijn enkele veelgenoemde noodzakelijke competenties. Om een actieve rol in de maatschappij en in ons Amsterdam te hebben, zijn daarom andere vaardigheden nodig dan twintig jaar terug. Daarnaast moet de basis (taal, rekenen) ook op orde blijven. Als AMOS zetten wij ons in om die vaardigheden bij onze kinderen en bij ons zelf te blijven ontwikkelen. Op die manier kunnen wij écht impact maken in de levens van onze leerlingen.

College van bestuur en bestuursbureau
Het college van bestuur van AMOS geeft invulling en uitvoering aan de beleidsrichting die mede door de raad van toezicht wordt aangegeven. Het AMOS-bestuursbureau ondersteunt de AMOS scholen en het college op het gebied van onderwijs, financiën, personeelsbeleid en huisvesting.

Het bestuursbureau is gevestigd op de Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam. U kunt het bureau bereiken via:
• T: 020 4106810
• E: info@amosonderwijs.nl

Op de website van AMOS www.amosonderwijs.nl vindt u meer informatie over onze stichting. Ook kunt u op de AMOS-website diverse protocollen raadplegen die gelden voor alle AMOS-scholen, zoals het mediaprotocol, het privacyreglement en het protocol medisch handelen.

College van bestuur en bestuursbureau

College van bestuur en bestuursbureau

Het college van bestuur van AMOS geeft invulling en uitvoering aan de beleidsrichting die mede door de raad van toezicht wordt aangegeven. Het AMOS-bestuursbureau ondersteunt de AMOS scholen en het college op het gebied van onderwijs, financiën, personeelsbeleid en huisvesting.

Het bestuursbureau is gevestigd op de Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam. U kunt het bureau bereiken via:

Op de website van AMOS www.amosonderwijs.nl vindt u meer informatie over onze stichting. Ook kunt u op de AMOS-website diverse protocollen raadplegen die gelden voor alle AMOS-scholen, zoals  het mediaprotocol, het privacyreglement en het protocol medisch handelen.

Personeelsraad

Een aantal keer per jaar vergadert het schoolteam over onderwijskundige en organisatorische onderwerpen. Tevens vinden er bouwvergaderingen plaats waarbij de leerkrachten van de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw met elkaar spreken over het onderwijs.

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende en soms ook een beslissende rol in beleidszaken. Voor de oudergeleding zijn de leden Jasper de Jonge, Rogier Jaarsma, Jeroen Spee en Maribelle Mampaeij. De vertegenwoordigers van het team zijn Tanja Kuijper, Frank Rinckes en Miriam Klaassen.
De voornaamste onderwerpen die aan de orde komen in de MR-vergaderingen van 2022-2023 zijn: de NPO-gelden, het jaarplan, de begroting, de resultaten en het jaarverslag. Daarnaast kunnen er actuele zaken aan de orde komen, als daar reden toe is.

De notulen van MR 1 kunt u hier vinden: 220909 MR notulen

De notulen van MR 2 kunt u hier vinden: 221118 MR notulen

De notulen van MR 3 kunt u hier vinden: 230217 MR notulen

De notulen van MR 4 kunt u hier vinden: 230526 MR notulen
De notulen van MR 5 kunt u hier vinden: 150923 MR notulen
De notulen van MR 6 kunt u hier vinden: 231018 MR Notulen

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders die een klas vertegenwoordigen. In het begin van het schooljaar kiest de ouderraad een dagelijks bestuur. De vergaderingen van de ouderraad, die eens in de zes weken plaatsvinden, worden bijgewoond door vertegenwoordigers van het team, waaronder in ieder geval een schoolleider. De bespreking van inhoudelijke punten loopt parallel aan die van onderwerpen in de personeelsraad. Zo blijft uitwisseling van ideeën en gedachten tussen ouders en team over het beleid van de school gegarandeerd.

De taak van de ouderraad is drieledig:

 • Het in de school bespreekbaar maken van initiatieven, verlangens en wensen van de ouders.
 • Het beheren van het ouderfonds en de extra ouderbijdrage.
 • Het beslissen op hoofdpunten van beleid voor zover deze vallen onder de zeggenschap van de ouders.

De ouderraad vergadert op dinsdag  van 20:15 uur tot 22:00 uur. Op de jaarkalender staan de vergaderdata vermeld.
In het schooljaar 2021-2022 zal de ouderraad van start gaan met een nieuwe voorzitter Maria Benbrahim.

Leerlingenraad

Onze school heeft een leerlingenraad. Deze raad wordt gevormd door leerlingen uit groep 5 tot en met 8. Van iedere groep wordt een meisje en een jongen afgevaardigd naar deze vergadering. De leerlingenraad wordt op beide locaties begeleid door een leerkracht. De leerlingenraad komt zes keer per jaar bijeen. In de maand september vinden de verkiezingen voor de leerlingenraad plaats.