Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders die een klas vertegenwoordigen. In het begin van het schooljaar kiest de ouderraad een dagelijks bestuur. De vergaderingen van de ouderraad, die eens in de zes weken plaatsvinden, worden bijgewoond door vertegenwoordigers van het team, waaronder in ieder geval een schoolleider. De bespreking van inhoudelijke punten loopt parallel aan die van onderwerpen in de personeelsraad. Zo blijft uitwisseling van ideeën en gedachten tussen ouders en team over het beleid van de school gegarandeerd.

De taak van de ouderraad is drieledig:

  • Het in de school bespreekbaar maken van initiatieven, verlangens en wensen van de ouders.
  • Het beheren van het ouderfonds en de extra ouderbijdrage.
  • Het beslissen op hoofdpunten van beleid voor zover deze vallen onder de zeggenschap van de ouders.

De ouderraad vergadert op dinsdag  van 20:15 uur tot 22:00 uur. Op de jaarkalender staan de vergaderdata vermeld.
In het schooljaar 2021-2022 zal de ouderraad van start gaan met een nieuwe voorzitter Maria Benbrahim.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Organisatie