Ouderparticipatie

Algemeen

Op onze school zijn ouders volop betrokken bij het onderwijs. Wij hechten daar bijzonder veel waarde aan. Ouderparticipatie geeft de school een open sfeer met veel contacten tussen ouders en leerkrachten. Ouders kunnen invloed uitoefenen op het schoolgebeuren, wat stimulerend werkt op het eigen kind. De school is mede door de ouderparticipatie in staat bijzondere activiteiten te organiseren. Meewerken op school is een leuke bezigheid en geeft veel informatie over de leefwereld van je kind in school.

De activiteiten waaraan de ouders van onze school kunnen deelnemen zijn in zes groepen te verdelen:

  • bestuurlijke taken: ouderraad, medezeggenschapsraad, sollicitatiecommissies
  • onderwijsvoorbereidende taken: vormgeven aan schoolprojecten en adviseren bij aanschaf en invoering van nieuwe methodes en leermiddelen
  • onderwijsondersteunende taken: helpen bij keuze-uren, publiciteit, groepslezen en studielessen
  • begeleidende taken: schoolzwemmen, schooltuinen, excursies en schoolreizen, museum- en theaterbezoek, overblijven en sportactiviteiten
  • organisatie van schoolevenementen: feesten en het afscheid van groep acht
  • beherende taken: bevordering van veiligheid en gezondheid in en om de school, verzorging van het gebouw en het schoolplein

Klassenouder

De ouders van iedere groep kiezen elk jaar klassenouders . De klassenouder bespreekt met de leerkracht(-en) de activiteiten waarbij hulp van ouders noodzakelijk is en overlegt als er een ouderavond georganiseerd moet worden. De agenda van deze avond bevat punten die zowel door de leerkrachten als door de ouders ingebracht kunnen worden. In principe notuleert de klassenouder de ouderavond, maar deze taak kan ook door anderen overgenomen worden. De klassenouder is verantwoordelijk voor de organisatie van het overblijven. Hij of zij treedt op als contactpersoon van de ouders en als coördinator bij speciale gelegenheden. Hij of zij vertegenwoordigt eveneens de ouders van de groep in de ouderraad.

In de praktijk zijn het vaak drie ouders met gesplitste rollen. Een ouder in de Ouderraad en een ouder die de overblijf regelt en een ouder voor de overige taken.

 

Werkgroepen

De werkgroepen vormen een belangrijk onderdeel in de organisatie van ons onderwijs. Binnen een werkgroep kunnen ideeën en activiteiten ontwikkeld worden. Een werkgroep wordt gevormd door een aantal ouders en één of twee leerkrachten. Samen voeren zij alle bezigheden uit die als taak omschreven zijn.
Op dit moment bestaan de volgende werkgroepen:

• feest • schoolkrant • sport • verkeer • thema-avond • eco-team• eindfeest

Op de algemene ouderavond aan het begin van de nieuwe schooljaar presenteren de werkgroepen zich. Er wordt informatie gegeven en de ouders worden uitgenodigd deel te nemen aan een werkgroep. Werkgroepen kunnen uiteraard alleen goed functioneren als er voldoende mensen bereid zijn zich hiervoor in te zetten.
Naast werkgroepen worden regelmatig taakwerkgroepjes opgericht. Zij houden zich bezig met deeltaken, zijn tijdelijk van aard en werken zonder budget i.t.t. de werkgroepen.