Ouderparticipatie

Algemeen

Op onze school zijn ouders volop betrokken bij het onderwijs. Wij hechten daar bijzonder veel waarde aan. Ouderparticipatie geeft de school een open sfeer met veel contacten tussen ouders en leerkrachten. Ouders kunnen invloed uitoefenen op het schoolgebeuren, wat stimulerend werkt op het eigen kind. De school is mede door de ouderparticipatie in staat bijzondere activiteiten te organiseren. Meewerken op school is een leuke bezigheid en geeft veel informatie over de leefwereld van je kind in school.

De activiteiten waaraan de ouders van onze school kunnen deelnemen zijn in zes groepen te verdelen:

  • bestuurlijke taken: ouderraad, medezeggenschapsraad, sollicitatiecommissies
  • onderwijsvoorbereidende taken: vormgeven aan schoolprojecten en adviseren bij aanschaf en invoering van nieuwe methodes en leermiddelen
  • onderwijsondersteunende taken: helpen bij keuze-uren, publiciteit, groepslezen en studielessen
  • begeleidendetaken: schoolzwemmen, schooltuinen, excursiesenschoolreizen, museum, theater, overblijvend en sportactiviteiten
  • organisatie van schoolevenementen: feesten en het afscheid van groep acht
  • beherende taken: documentatiecentrum, financiële zaken en administratie, bevordering van veiligheid en gezondheid in en om de school, verzorging van het gebouw en het schoolplein

Klassenouder

De ouders van iedere groep kiezen elk jaar klassenouders . De klassenouder bespreekt met de leerkracht(-en) de activiteiten waarbij hulp van ouders noodzakelijk is en overlegt als er een ouderavond georganiseerd moet worden. De agenda van deze avond bevat punten die zowel door de leerkrachten als door de ouders ingebracht kunnen worden. In principe notuleert de klassenouder de ouderavond, maar deze taak kan ook door anderen overgenomen worden. De klassenouder is verantwoordelijk voor de organisatie van het overblijven. Hij of zij treedt op als contactpersoon van de ouders en als coördinator bij speciale gelegenheden. Hij of zij vertegenwoordigt eveneens de ouders van de groep in de ouderraad.

In de praktijk zijn het vaak drie ouders met gesplitste rollen. Een ouder in de Ouderraad en een ouder die de overblijf regelt en een ouder voor de overige taken.

 

Werkgroepen

De werkgroepen vormen een belangrijk onderdeel in de organisatie van ons onderwijs. Binnen een werkgroep kunnen ideeën en activiteiten ontwikkeld worden. Een werkgroep wordt gevormd door een aantal ouders en één of twee leerkrachten. Samen voeren zij alle bezigheden uit die als taak omschreven zijn.
Op dit moment bestaan de volgende werkgroepen:

• feest • schoolkrant • sport • project • verkeer • documentatie • thema-avond • eco-team• eindfeest

Op de algemene ouderavond aan het begin van de nieuwe schooljaar presenteren de werkgroepen zich. Er wordt informatie gegeven en de ouders worden uitgenodigd deel te nemen aan een werkgroep. Werkgroepen kunnen uiteraard alleen goed functioneren als er voldoende mensen bereid zijn zich hiervoor in te zetten.
Naast werkgroepen worden regelmatig taakwerkgroepjes opgericht. Zij houden zich bezig met deeltaken, zijn tijdelijk van aard en werken zonder budget i.t.t. de werkgroepen.

Formulier ouderparticipatie werkgroepen

Oudergespreksavond

Komend schooljaar worden vijf avonden gereserveerd voor oudergesprekken. Deze gesprekken duren 15 minuten. Op de oudergespreksavonden kan men rustig met de leerkracht over het kind spreken, ook als daar niet direct aanleiding toe is. Jaarlijks wordt u uitgenodigd voor één van deze avonden. Overigens is het daarnaast altijd mogelijk om op uw verzoek een gesprek over uw kind te hebben met de klassenleerkracht.

De oudergespreksavonden zijn gepland op:
16 oktober 2018          (alle groepen)
8 november 2018        (niet voor gr. 1-2)
20 november 2018     (alle groepen)
7 maart 2019                 (alleen voor gr. 1-2)
9 april 2019                    (alle groepen)

Rapportbespreking

De kinderen ontvangen tweemaal per jaar een rapport. Dit jaar zal dat zijn op 4  februari 2019 en op 24 juni 2019.
Kinderen uit groep 1 krijgen hun eerste rapport de zomer voordat zijn naar groep 2 gaan.
Nadat de rapporten zijn uitgedeeld kunnen ze in een gesprek van tien minuten nader worden toegelicht. Deze rapportbesprekingen worden gehouden op 14 februari 2019 en op 2 juli 2019. U kunt daarvoor een afspraak maken met de betreffende leerkracht.

 

Ouderavond

In iedere groep worden ouderavonden gehouden waar het onderwijs wordt besproken en veel praktische en inhoudelijke informatie wordt verstrekt. Ook de mogelijkheden tot ouderparticipatie komen dan aan de orde. Er zijn een aantal ouderavonden per schooljaar.
De algemene ouderavond is op dinsdag 25 september. Er is een algemeen gedeelte en er wordt specifieke informatie gegeven over de groep van uw kind. Het geheel wordt afgesloten met een informeel gedeelte. Zo hopen we een goede start van het nieuwe schooljaar te maken.

Op 2 april en 11 april zijn er  speciale ouderavonden rond het thema “executieve functies”.  Deze worden ingevuld door medewerkers van NOVILO, die het team traint op het gebied van  meer- en hoogbegaafde leerlingen op een dusdanige wijze dat alle leerlingen daarvan profiteren.

De overige ouderavonden zijn gepland op de volgende data:

groep 1 en 2 21 maart 2019
groep 3 en 4 19 maart 2019
groep 5 en 6 12 maart 2019
groep 7 en 8 14 maart 2019

Ouderfonds

Het ouderfonds wordt beheerd door de Ouderraad en maakt veel mogelijk dat niet door de overheid gefinancierd wordt: sportdagen, projecten, schoolkrant, excursies, theaterproducties en feesten, maar ook apparatuur. De bijdrage voor het schooljaar 2018/2019 is € 75,- per leerling. Dit is inclusief alle tramkaarten voor uitstapjes. In het begin van het schooljaar ontvangt u een factuur. We stellen het op prijs als u uw bijdrage zo spoedig mogelijk overmaakt. Om administratieve redenen is het van belang dat u onder de rubriek mededelingen de juiste voor- en achternaam van uw kind vermeldt. Mocht het bezwaarlijk zijn de ouderbijdrage in één keer te betalen dan kunt u dit altijd met de schoolleiding bespreken. Alle geldelijke bijdragen in het basisonderwijs hebben een vrijwillig karakter wanneer ze betrekking hebben op het ouderfonds. Toelating tot de school is niet afhankelijk van het betalen van de ouderbijdrage.

Rekeningen van het ouderfonds: Postbank: NL75INGB0004936067, Bank: NL76ABN0415267153

 

Extra ouderbijdrage

Onze school kent een fonds voor extra ouderbijdragen dat gebruikt wordt om specifieke zaken voor de school te realiseren die anders niet mogelijk zouden zijn. Dit fonds wordt gevormd door schenkingen van ouders die meer dan de bovengenoemde €75,- willen betalen en door tussentijdse giften. Deze vorm van aanvullende bijdrage is gekozen om ouders die dat willen de mogelijkheid te bieden bij te dragen aan de aanschaf van extra’s voor het onderwijs. Uit dit fonds konden we o.a. geluidsapparatuur, laptopjes, digitale schoolborden, een tafeltennistafel, theatervoorzieningen en buitenspelmaterialen financieren. Ouders die willen meehelpen aan de opbouw van dit fonds hebben twee mogelijkheden: u maakt meteen meer over dan € 75,- per kind of u maakt in de loop van het jaar een bedrag over op de rekening van het fonds. De bijdragen worden gescheiden geadministreerd. In de loop van het schooljaar wordt iedereen op de hoogte gesteld van de grootte en de groei van het fonds. Afgelopen jaar is in overleg met de leerlingenraad en de ouderraad voor beide locaties programmeerbaar lego aangeschaft.