Ouderbijdrage en sponsoring

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage wordt in een ouderfonds beheerd door de Ouderraad en maakt veel mogelijk dat niet door de overheid gefinancierd wordt: sportdagen, projecten, schoolkrant, excursies, theaterproducties en feesten, maar ook apparatuur. De bijdrage voor het schooljaar 2019-2020 is € 75,- per leerling. Dit is inclusief alle tramkaarten voor uitstapjes. In het begin van het schooljaar ontvangt u een factuur. We stellen het op prijs als u uw bijdrage zo spoedig mogelijk overmaakt. Om administratieve redenen is het van belang dat u onder de rubriek mededelingen de juiste voor- en achternaam van uw kind vermeldt. Mocht het bezwaarlijk zijn de ouderbijdrage in één keer te betalen dan kunt u dit altijd met de schoolleiding bespreken. Alle geldelijke bijdragen in het basisonderwijs hebben een vrijwillig karakter wanneer ze betrekking hebben op het ouderfonds. Toelating tot de school is niet afhankelijk van het betalen van de ouderbijdrage.

Rekeningen van het ouderfonds: Postbank: NL75INGB0004936067

Sponsoring
Als onze school gebruik maakt van sponsorgelden, dan houden wij ons aan de afspraken die hierover zijn vastgelegd in het landelijke convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’. Belangrijke uitgangspunten van dit convenant zijn:

  • Sponsoring en reclame-uitingen moeten verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de  geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen. Er wordt zoveel mogelijk bevorderd dat scholen en bedrijven bij het afsluiten van sponsorovereenkomsten een gezonde leefstijl van kinderen mogelijk, gemakkelijk en aantrekkelijk maken. Sponsoring en reclame-uitingen moeten in overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen.
  • Sponsoring en reclame-uitingen mogen niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid en de betrouwbaar-/onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
  • Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.

Meer over dit convenant vindt u op www.poraad.nl.

Onze school onderzoekt zorgvuldig of zij sponsorgelden accepteert. De medezeggenschapsraad heeft hierbij instemmingsrecht. Als we gebruik maken van sponsorgelden, dan zetten we dit zichtbaar gescheiden in de jaarrekening die alle betrokkenen bij de school kunnen inzien.

 

 

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Ouderparticipatie