Ouderbijdrage en sponsoring

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage wordt in een ouderfonds beheerd door de Ouderraad en maakt veel mogelijk dat niet door de overheid gefinancierd wordt: sportdagen, projecten, schoolkrant, excursies, theaterproducties en feesten, maar ook apparatuur. De bijdrage voor het schooljaar 2022-2023 is € 75,- per leerling. Dit is inclusief alle tramkaarten voor uitstapjes. In het begin van het schooljaar ontvangt u een factuur. We stellen het op prijs als u uw bijdrage zo spoedig mogelijk overmaakt. Om administratieve redenen is het van belang dat u onder de rubriek mededelingen de juiste voor- en achternaam van uw kind vermeldt. Mocht het bezwaarlijk zijn de ouderbijdrage in één keer te betalen dan kunt u dit altijd met de schoolleiding bespreken. Alle geldelijke bijdragen in het basisonderwijs hebben een vrijwillig karakter wanneer ze betrekking hebben op het ouderfonds. Toelating tot de school is niet afhankelijk van het betalen van de ouderbijdrage.

Rekeningnummer van het ouderfonds: NL75INGB0004936067

Sponsoring
Als onze school gebruik maakt van sponsorgelden, dan houden wij ons aan de afspraken die hierover zijn vastgelegd in het landelijke convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Ouderparticipatie