Praktische zaken

Schooltijden en vakanties

Elke basisschool moet haar onderwijs zo inrichten dat de leerlingen in acht schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs krijgen. Dit is wettelijk bepaald. In de eerste vier schooljaren zijn dit ten minste 3520 uren en in de laatste vier schooljaren ten minste 3760 uren. Bij AMOS hebben we de afspraak gemaakt dat alle scholen voor elk leerjaar 940 uren inplannen.

Onderwijstijden:
Voor al onze leerlingen hanteren we dezelfde schooltijden. Deze zijn als volgt:
‘s morgens van 8.30 uur tot 12.00 uur
‘s middags van 13.00 uur tot 15.00 uur

Woensdag hebben de kinderen vanaf 12.00 vrij.

ochtendpauze groep 3 t/m 5 van 10.10 tot 10.25 uur
ochtendpauze groep 6 t/m 8 van 10.35 tot 10.50 uur
middagpauze groep 3 t/m 4 van 14.15 tot 14.30 uur

Een kwartier voordat de school begint gaat de deur open om 08:15. Vijf minuten voordat de lessen beginnen moet iedereen in de klas aanwezig zijn.

 

 

Vakanties en studiedagen 2024-2025:

Herfstvakantie 26 oktober 2024 t/m 3 november 2024
Kerstvakantie 21 december 2024 t/m 05 januari 2025
Voorjaarsvakantie 15 februari 2025 t/m 23 februari 2025
Meivakantie (incl. Goede Vrijdag, Pasen en Bevrijdingsdag) 18 april t/m 5 mei 2025
Hemelvaart en extra vrije dag 29 en 30 mei 2025
Pinksteren 9 juni
Zomervakantie 14 juli t/m 24 augustus 2025

 

Studiedagen:
-vrijdag 4 oktober
-maandag 18 november
-maandag 3 februari
-vrijdag 14 februari
-lesvrije week van 9 t/m 13 juni 

Let op! Daarnaast zijn er 4 studiedagen voor de kleuters gepland. De kleuters zijn dan dus vrij op die dag. De onderbouwleerkrachten werken dan het verbeteren van het kleuteronderwijs. Het gaat om de volgende dagen:
Extra studiedagen voor de kleuters:
-vrijdag 25 oktober
-maandag 9 december
-maandag 24 februari
-vrijdag 11 april

 

 

Verlof / Verzuim

Verzuim/Verlof  

Verzuim wordt door de groepsleerkrachten geregistreerd. Als een kind door ziekte of andere oorzaak niet of niet (op tijd) op school kan komen, dient u dit ‘s morgens tussen 8.00 uur en 8.30 uur door te geven via Social Schools. We vragen u iedere dag dat uw kind ziek/afwezig is een melding te doen, dus ook op dag 2 en 3 en eventueel voor een langere periode. Zo blijven we goed op de hoogte. Wij nemen contact met u op wanneer wij op school geen afwezigheidsbericht hebben ontvangen. Ook bij veelvuldig verzuim wordt contact opgenomen met de ouders en zijn wij als school verplicht een melding te maken bij de leerplicht.

 

Soorten verzuim:  

Geoorloofd verzuim
Geoorloofd verzuim is verzuim met een geldige reden. Deze redenen bedenken wij als school niet zelf. Deze zijn wettelijk vastgelegd in de leerplichtwet. Benieuwd wanneer verzuim geoorloofd is? Hieronder de belangrijkste redenen op een rij:

 •  Als uw kind ziek is.
 • Als uw kind afwezig is omdat hij plichten heeft die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. In Amsterdam geldt als richtlijn dat de school per verplichting één dag vrij geeft.
 • Soms heeft het beroep van een van de ouders tot gevolg dat hij of zij alleen buiten de schoolvakanties op vakantie kan gaan. In dat geval kan er sprake zijn van geoorloofd verzuim. Bedenk hierbij dat u als ouder altijd eerst het besluit van de directeur af moet wachten voordat u met uw kind op vakantie gaat.
  De directeur mag wettelijk eenmaal en voor maximaal tien schooldagen per schooljaar vakantieverlof buiten de reguliere schoolvakanties verlenen. Dit mag echter nooit in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
 • Verlof vanwege gewichtige omstandigheden. De directeur mag, voor maximaal tien schooldagen per schooljaar, verlof verlenen wegens gewichtige omstandigheden. De directeur beoordeelt deze aanvraag voor verlof zelf. Als verlof wordt gevraagd wegens gewichtige omstandigheden voor meer dan tien schooldagen per schooljaar, dan beslist de leerplichtambtenaar.

Voor vakantieverlofaanvragen: vakantieverlofaanvragen kunnen gedaan worden in onze schoolapp: Social Schools.

Voor verlofaanvragen bij gewichtige omstandigheden: vult u het verlofformulier volledig en naar waarheid in. Vervolgens stuurt u dit aan onze schooladministratie en directie: martine.teertstra@amosonderwijs.nl   en linsey.brouwer@amosonderwijs.nl

 

Ongeoorloofd verzuim
Ongeoorloofd verzuim is verzuim zonder geldige reden. Dit mag dus niet. Wij zijn als school wettelijk verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Uiteraard informeren wij de ouders van de leerling over deze melding. In de volgende gevallen kan melding gedaan worden bij de leerplichtambtenaar:

 •  Regelmatig te laat komen;
 • Zorgwekkend ziekteverzuim;
 • Twijfel bij ziekmeldingen;
 • Verzuim rondom schoolvakanties;
 • Ongeoorloofd verzuim na afwijzing van een verlofaanvraag;
 • Vertrek naar het buitenland

Na ontvangst van de melding stelt de leerplichtambtenaar een onderzoek in. De leerplichtambtenaar kan hiervoor bijvoorbeeld meer informatie ophalen bij de school en eventueel bij derden. Ook kan de leerplichtambtenaar ouders oproepen voor een gesprek of een verhoor. De leerplichtambtenaar probeert altijd op basis van het onderzoek eerst afspraken te maken met de ouders om het verzuim te laten stoppen. Verbetert de situatie niet? Dan kan de leerplichtambtenaar een officiële waarschuwing geven of een proces-verbaal opmaken.

 

Kinderen jonger dan 6 jaar  
Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin hij of zij vijf jaar is geworden. Vanaf dat moment, tot uw kind zes jaar oud wordt, gelden de volgende regels:

 • U kunt voor uw kind vrijstelling van schoolbezoek aanvragen voor maximaal vijf uren per week;
 • Daarnaast kan de directeur, op verzoek van de ouders, nogmaals ten hoogste vijf uren per week vrijstelling van schoolbezoek verlenen.

Het is wel prettig als u van tevoren met de leerkracht bespreekt wanneer uw kind thuis blijft. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 

Vrijstelling van activiteiten
Wilt u niet dat uw kind aan bepaalde onderwijsactiviteiten meedoet? Dan kunt u de directeur vragen om vrijstelling. Zo’n verzoek wordt alleen bij hoge uitzondering gehonoreerd.
Als uw verzoek wordt goedgekeurd, dan geeft de directeur aan welke vervangende onderwijsactiviteiten voor uw kind zullen worden georganiseerd. Voor verder vrijstelling van het onderwijs verwijzen we u naar de website van de Rijksoverheid.

 

Social Schools

Social Schools    Social Schools
Voor heldere en efficiënte communicatie met onze ouders, gebruiken we met ingang van het schooljaar 2020-2021 op de Dr. Rijk Kramerschool uitsluitend het online platform Social Schools. De ouders van onze leerlingen krijgen toegang tot een Social Schools account, waar in één oogopslag van alle kinderen uit het gezin hun groepsberichten, oudergesprekken, groepsagenda en activiteiten zichtbaar zijn.

Overblijf

 

Overblijf locatie Nassaukade
De organisatie van de overblijf (12:00-13:00) is op deze locatie in handen van coördinator Margot Verheul. Zij zorgt voor een rooster met vrijwilligers en meedraaiende ouders. Ouders die willen meedraaien kunnen zich bij haar opgeven: pietersmargot79@gmail.com Ouders worden op deze manier betrokken bij de dag op school en hebben recht op een meedraaivergoeding in de overblijfkosten.

Voor alle overige vragen over de overblijf op deze locatie is vanuit de directie Kees Entius uw aanspreekpunt: kees.entius@amosonderwijs.nl

Overblijfkosten locatie Nassaukade
Tarieven schooljaar 2022 – 2023: Overblijfkosten: €1,90 per overblijfbeurt. De overblijfkosten worden vanuit de administratie van de school als digitaal factuur verzonden via het onlinesysteem WIS.

 

Overblijf locatie van Oldenbarneveldtstraat
De organisatie van de overblijf (12:00-13:00) is op deze locatie in handen van Brood & Spelen. Deze externe partij heeft veel ervaring met het bieden van tussen schoolse opvang. U kunt voor vragen over de overblijf terecht bij de coördinator van Brood en Spelen: rijkkramer@broodspelen.nl

De administratie en de financiële afhandeling van het overblijven op de locatie van Oldenbarneveldtstraat vindt plaats vanuit het hoofdkantoor te Scherpenzeel. Het kantoor is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur op telefoonnummer 033-2588684 of via info@broodspelen.nl

Overblijfkosten locatie van Oldenbarneveldtstraat   
Tarieven schooljaar 2022 – 2023: Inschrijfgeld per gezin: €5,00 Abonnement: €1,90 per overblijfbeurt (vaste dagen of flex dagen) Incidentele opvang: €3,00 per overblijfbeurt (af en toe overblijf)

Aanmelden overblijf locatie van Oldenbarneveldtstraat
Inschrijven voor de tussen schoolse opvang op de locatie van Oldenbarnevelstraat kan rechtstreeks via de website van Brood en Spelen: www.broodspelen.nl (oranje button > direct inschrijven).

Voor meer info download het volgende formulier: Brood & Spelen

 

Klachtenregeling en meldplicht

AMOS heeft een klachtenregeling. Deze klachtenregeling kunt u hier inzien of bij de schooldirectie.

Klachtenbehandeling op schoolniveau
Heeft u een klacht over het handelen van een van onze teamleden? Maak dan eerst een afspraak met deze persoon. Komt u er samen niet uit? Bespreek de kwestie dan met de directeur Martine Teertstra.

Klachten over grensoverschrijdend gedrag dient u direct bij het bestuur (het zogenoemde bevoegd gezag) in. U kunt in dit geval ook direct de vertrouwenspersoon inlichten. Meer over de vertrouwenspersoon van AMOS vindt u hieronder. We spreken over grensoverschrijdend gedrag bij fysiek of psychisch geweld, seksuele intimidatie of seksueel misbruik, discriminatie of radicalisering.

Vertrouwenspersoon
AMOS heeft een vertrouwenspersoon die u als ouder kunt raadplegen. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht.
De vertrouwenspersoon onderzoekt allereerst of door bemiddeling tussen school en ouder tot een oplossing kan worden gekomen. Lukt dat niet, dan bestaat de mogelijkheid om alsnog een klacht in te dienen bij het bestuur.
De contactgegevens van de vertrouwenspersoon van AMOS zijn:
Mevrouw Minke Fuijkschot
06 – 31 63 16 73
mfuijkschot@hetabc.nl

Hoe dien ik een klacht in bij het bestuur?
Is uw klacht op schoolniveau niet naar tevredenheid opgelost? Dan kunt u een klachtenformulier invullen en naar het bestuur mailen. Dit geldt ook voor een klacht over grensoverschrijdend gedrag. Het (digitale) klachtenformulier vindt u hier en kan via de e-mail verstuurd worden naar secretariaat@amosonderwijs.nl.

Heeft u geen toegang tot internet? De directie van onze school heeft ook (papieren) klachtenformulieren beschikbaar. U kunt dit formulier invullen en per post versturen naar:
AMOS, College van Bestuur, Laarderhoogtweg 25, 1101 EB, Amsterdam.

Na ontvangst van uw klachtenformulier stuurt het bestuur u een ontvangstbevestiging. Vervolgens wordt u in de gelegenheid gesteld om uw klacht mondeling toe te lichten. Dit gebeurt in een zogenaamde hoorzitting. Na afhandeling van uw klacht ontvangt u schriftelijk bericht of uw klacht gegrond of ongegrond is verklaard. Hierin leest u ook welke eventuele maatregelen AMOS neemt naar aanleiding van uw klacht.

Klachtenbehandeling door de landelijke klachtencommissie
Bent u het niet eens met het oordeel van het bevoegd gezag of met de manier waarop uw klacht is behandeld? Wend u zich dan tot de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie.
Meer informatie over de landelijke klachtencommissie vindt u op de website van de gcbo.

Contactgegevens:
GCBO
Postbus 82324

2508 EH Den Haag

Telefoon 070 386 16 97
Fax 070 302 08 36
info@gcbo.nl
www.gcbo.nl

Landelijke vertrouwensinspectie
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, leerkrachten, directies en besturen kunnen een vertrouwensinspecteur raadplegen bij ernstige klachten op het gebied van:
• seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
• lichamelijk geweld;
• grove pesterijen;
• discriminatie en radicalisering.
De vertrouwensinspecteur geeft informatie en advies en kan u, indien nodig, begeleiden bij het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. De inspectie heeft geen specifieke taak bij het behandelen van klachten. Zij heeft geen aangifteplicht en is gebonden aan geheimhouding.

Het team van vertrouwensinspecteurs is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900 111 31 11 (lokaal tarief).

Meldplicht
Als we op school een strafbaar feit vermoeden of signaleren, dan zijn wij als AMOS-school verplicht om dit onder de aandacht te brengen van justitie. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij (kinder-) mishandeling. Uiteraard volgt justitie haar eigen rechtsgang en heeft AMOS hier geen invloed op.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
AMOS heeft een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is conform de Wet op het primair onderwijs. Die meldcode, vastgelegd in een protocol, beschrijft in vijf stappen wat de school moet doen bij het signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode vindt u hier.

Mediaprotocol

Sinds de school televisie- en internetfaciliteiten heeft, kunnen er beelden en programma’s de school binnenkomen die wij ongeschikt achten voor leerlingen. Te denken valt aan bepaalde uitingen van geweld, seks en racisme. Met name door de gemakkelijke toegang tot internet, is het risico van het binnenhalen van disrespectvol en ongewenst materiaal groot.

De school staat op het standpunt dat ongewenste uitingen zoveel mogelijk moeten worden voorkomen, zonder de leerlingen alle verantwoordelijkheid uit handen te nemen. De school ziet een mogelijkheid om leerlingen, onder begeleiding, eigen verantwoordelijkheid bij te brengen.

Het omgaan met internet wordt als leerpunt binnen de school gezien. Wij kiezen voor wat betreft het gebruik van internet voor het ‘pedagogisch’ filter. De school confronteert niet bewust met genoemde uitingen. De leerkrachten zullen leerlingen aanspreken op en begeleiden bij ongewenst gedrag op internet. Op school geldt voor al het personeel dat het niet is toegestaan sites op te roepen rond de thema’s geweld, seks en racisme die niet aansluiten bij de pedagogische opdracht van de school.

Schoolafspraken

 • Dit reglement is van toepassing op alle leerlingen en leerkrachten van onze school, onafhankelijk van de plaats waar zij school gerelateerde media gebruiken.
 • De leerkracht bevordert het verantwoordelijkheidsgevoel bij leerlingen door de toegang tot internet en videobeelden te begeleiden.
 • De leerkracht bevordert het verantwoordelijkheidsgevoel bij leerlingen door de toegang tot internet en videobeelden te begeleiden.
 • In de school is het gebruik van mobiele apparaten alleen toegestaan voor onderwijskundige doelen.
 • Bij het vertonen van films en televisieprogramma’s  wordt de Kijkwijzer in acht genomen. De school ziet het als opvoedkundige taak om kinderen ervan bewust te maken waarom bepaalde uitingen niet door de beugel kunnen.
 • Leerlingen mogen voor lesopdrachten internet gebruiken; personeel van de school kijkt over de schouder mee.
 • De school leert de leerlingen welke zoekopdrachten wel en welke niet relevant zijn bij het zoeken op internet.
 • Mediatools worden voor onderwijskundige doelen gebruikt.
 • Het is schoolpersoneel niet toegestaan buiten schooltijd contact op te nemen met leerlingen via de sociale media.
 • Bij het publiceren van foto- en filmmateriaal van leerlingen in schoolsituaties neemt de school de wettelijke regels rond privacy in acht. De school heeft hiervoor een privacyreglement.
 • Als er zich onregelmatigheden voordoen, wordt dit gemeld bij de directie. Deze houdt hiervan een logboek bij. Op deze wijze krijgen we inzicht in het oneigenlijk gebruik van de ICT middelen op school.

Afspraken met leerlingen

 • Geef nooit persoonlijke informatie door op internet zoals namen, adressen en telefoonnummers.
 • Bezoek geen websites die niet aan de fatsoensnormen voldoen.
 • Vertel het meteen aan de leerkracht als je informatie tegenkomt waardoor je je niet prettig voelt of waarvan je weet dat het niet hoort. Houd je je aan die afspraken dan is het niet jouw schuld dat je zulke informatie tegenkomt.
 • Leg nooit verdere contacten vanuit school met iemand, zonder toestemming van je leerkracht.
 • Verstuur bij berichten nooit foto’s van jezelf of van anderen.
 • Beantwoord nooit berichten waarbij je je niet prettig voelt of waar dingen in staan waarvan je weet dat het niet hoort, het is niet jouw schuld dat je zulke berichten krijgt.
 • Verstuur zelf ook dergelijke berichten niet.
 • Spreek van tevoren met je leerkracht af wat je op internet wilt gaan doen.
 • Je mag geen aankopen doen via het internet van school.

Wanneer je via internet gepest wordt moet je dit aan je ouders, leerkracht of de vertrouwenspersoon van de school vertellen, net zoals bij andere problemen.

E-mail en communicatie ouders en school

Leraren en schoolleiding gebruiken het online platform Social Schools dat gekoppeld is aan de leerlingadministratie om met ouders te mailen over activiteiten op school. Ouders in de klas van hun kind maken regelmatig e-maillijsten van de ouders uit de groep om informatie uit te wisselen. Deze lijst wordt op vrijwillige basis opgesteld tijdens een ouderavond.
Wij vinden als schoolteam digitale communicatie handig bij praktische aangelegenheden. Wij gebruiken e-mail niet om over de ontwikkeling van leerlingen te berichten of de dialoog aan te gaan over probleemsituaties die zich kunnen voordoen. Over dit soort zaken maken wij met u graag een persoonlijke afspraak op school.

Bescherming privacy

Op onze school worden regelmatig foto’s gemaakt ter herinnering aan evenementen en activiteiten . Sommige foto’s worden in de schoolgids, onderwijsbrochures of op de website geplaatst. Indien u niet wilt dat uw kind gefotografeerd of gefilmd wordt op school of tijdens schoolactiviteiten, kunt u dit aan het begin van het schooljaar melden bij de schoolleiding.

Leerlinggegevens

In de administratie van de school worden diverse gegevens van de leerlingen opgeslagen, waaronder toetsgegevens. Deze gegevens worden door de school zelf gebruikt om de vorderingen van de leerlingen goed te kunnen volgen.

Uitwisseling van leerlinggegevens en privacy

Bepaalde gegevens van scholen in Nederland worden landelijk geanonimiseerd geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in BRON (basisregistratie onderwijs) en door de Onderwijsinspectie. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om gegevens over de leerlingenpopulatie en onderwijsopbrengsten. Deze gegevens worden onder andere gebruikt door Vensters PO.

Onze school maakt steeds meer gebruik van digitaal leermateriaal en digitale registratie van leerresultaten van kinderen omdat dat meerwaarde kan hebben voor het leerproces. De digitale leerprogramma’s hiervoor ‘draaien’ steeds meer op apparatuur van de educatieve uitgeverijen en worden benaderd via internet. Om leerlingen goed te kunnen begeleiden, moeten leerkrachten (en ook de leerlingen zelf) zicht hebben op de resultaten en voortgang. Daarbij is het noodzakelijk dat leerlingen bij naam kunnen worden herkend en aangesproken en dat zij in een overzicht per klas kunnen worden weergegeven. Om dat mogelijk te maken, is uitwisseling van een aantal basale (persoons-)gegevens met de educatieve uitgeverijen nodig.

De school en het schoolbestuur hechten grote waarde aan de privacy van leerlingen en vinden dat de privacy van leerling gegevens gewaarborgd moet zijn. Uitgangspunt is dat wordt voldaan aan relevante wetgeving zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De school houdt de regie over de gegevens en de verstrekking daarvan aan andere partijen. Gegevens worden alleen verstrekt met een specifiek en welomschreven doel (‘doelbinding’) en dat zijn nooit méér gegevens dan voor dat doel nodig is (‘dataminimalisatie’). De school wil van alle partijen die met leerling gegevens van doen hebben de garantie dat die gegevens bij hen veilig zijn, nu én in de toekomst.

Namens de school en het schoolbestuur heeft de PO-Raad over dit onderwerp afspraken gemaakt met educatieve uitgevers. Er wordt zoveel mogelijk gedaan om de veiligheid te waarborgen en mogelijke risico’s weg te nemen.

Voor- en naschoolse opvang

Met ingang van 1 augustus 2007 zijn schoolbesturen wettelijk verplicht om aan te geven hoe zij voor haar scholen de voor- en naschoolse opvang hebben geregeld. Het bestuur van onze school heeft besloten dat de opvang niet in de scholen kan plaatsvinden. In de buurt van de school zijn de volgende organisaties voor buitenschoolse opvang (BSO):

- BLOS Amaliastraat (voorheen Curious kids)
- Natuurfontein Westerpark West
- De kleine wereld Van Oldenbarneveldtstraat
- Unikidz Staatsliedenbuurt (kinderen Rijk Kramer worden niet lopend opgehaald)
- SamSam kinderopvang
-
 Partou Bilderdijkpark 

Het staat ouders uiteraard vrij om met een andere BSO een contract af te sluiten.

Verzekeringen en aansprakelijkheid; verloren voorwerpen

Onze school heeft een verzekeringspakket afgesloten. Dit pakket bestaat uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel en vrijwilligers) verzekerd. Leidt een ongeval tot blijvende invaliditeit? Dan geeft de AMOS-ongevallenverzekering recht op een (beperkte) uitkering. Als de verzekering van de betrokkenen zelf geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico) zijn ook de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als de mensen die voor de school actief zijn (zoals bestuursleden, personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims door nalatigheid of een fout van de school. Dit kan gebeuren bij potentieel gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld als een losliggende stoeptegel op het schoolterrein of achterstallig onderhoud aan speeltoestellen niet worden verholpen.

Verloren voorwerpen

Voorwerpen die gevonden zijn worden bewaard in de berging. Een kind dat iets kwijt is kan hier dus terecht. Rond de schoolvakanties worden de spullen die niet opgehaald zijn weggedaan.