Praktische zaken

Leerplicht en verlof aanvraag

Verzuimbeleid
Verzuim wordt door de groepsleerkrachten geregistreerd. Wanneer er geen melding is binnen gekomen betreffende het verzuim, neemt de school contact op met de ouders. Ook bij veelvuldig verzuim wordt contact opgenomen met de ouders. Wanneer kinderen vaak ongeoorloofd verzuimen, worden de ouders door de schoolleiding berispt en wordt melding gedaan bij de leerplichtambtenaar.

Geoorloofd verzuim
Geoorloofd verzuim is verzuim met een geldige reden. Deze redenen bedenken wij als school niet zelf. Deze zijn wettelijk vastgelegd in de leerplichtwet. Benieuwd wanneer verzuim geoorloofd is? Hieronder de belangrijkste redenen op een rij:

 • Als uw kind ziek is.
 • Als uw kind afwezig is omdat hij plichten heeft die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. In Amsterdam geldt als richtlijn dat de school per verplichting één dag vrij geeft.
 • Soms heeft het beroep van een van de ouders tot gevolg dat hij of zij alleen buiten de schoolvakanties op vakantie kan gaan. In dat geval kan er sprake zijn van geoorloofd verzuim. Bedenk hierbij dat u als ouder altijd eerst het besluit van de directeur af moet wachten voordat u met uw kind op vakantie gaat.
  De directeur mag wettelijk eenmaal en voor maximaal tien schooldagen per schooljaar vakantieverlof buiten de reguliere schoolvakanties verlenen. Dit mag echter nooit in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
 • Verlof vanwege gewichtige omstandigheden.
 • Daarnaast mag de directeur, voor maximaal tien schooldagen per schooljaar, verlof verlenen wegens gewichtige omstandigheden. De directeur beoordeelt deze aanvraag voor verlof zelf. Als verlof wordt gevraagd wegens gewichtige omstandigheden voor meer dan tien schooldagen per schooljaar, dan beslist de leerplichtambtenaar.

Voor verlofaanvragen kunt u de formulieren gebruiken die u op deze website vindt onder het kopje ‘Formulieren”.

Als een kind door ziekte of andere oorzaak niet of niet op tijd op school kan komen, moet u dit ‘s morgens tussen 8.00 uur en 8.30 uur doorgeven. Dit kan  via  de website onder het kopje ‘Ziekmelden” of telefonisch. U wordt gebeld wanneer we op school geen afwezigheidsbericht hebben ontvangen.

Ongeoorloofd verzuim
Van ongeoorloofd verzuim is verzuim zonder geldige reden. Uw kind heeft dan geen toestemming voor het verzuim. Wij zijn als school verplicht om ongeoorloofd verzuim van 16 uur lestijd binnen 4 opeenvolgende lesweken te melden aan de leerplichtambtenaar. Wij informeren de ouders van de leerling over de melding bij de leerplichtambtenaar.

Als school kunnen en mogen wij ook besluiten om verzuim eerder aan de leerplichtplusambtenaar melden, dus vóórdat er sprake is van ongeoorloofd verzuim van 5 dagdelen binnen 4 lesweken. Bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • Ongeoorloofd verzuim van minder dan 5 dagdelen in 4 lesweken.
 • Regelmatig te laat komen.
 • Zorgwekkend ziekteverzuim.
 • Twijfel bij ziekmeldingen.
 • Verzuim rondom schoolvakanties.
 • Ongeoorloofd verzuim na afwijzing van een verlofaanvraag.
 • Vertrek naar het buitenland.

Na ontvangst van een melding stelt de leerplichtplusambtenaar een onderzoek in. Dit kan bestaan uit het inwinnen van nadere informatie bij de school en eventueel bij derden of het oproepen van de ouders voor een gesprek of verhoor. De leerplichtplusambtenaar zal op basis van het onderzoek allereerst proberen afspraken te maken met de ouders om het verzuim te laten stoppen. Heeft dit geen resultaat, dan kan de leerplichtplusambtenaar een officiële waarschuwing geven of een proces-verbaal opmaken.

Kinderen jonger dan 6 jaar
Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin hij of zij vijf jaar is geworden. Vanaf dat moment, tot uw kind zes jaar oud wordt, geldt het volgende:
- u kunt voor uw kind vrijstelling van schoolbezoek vragen voor maximaal vijf uren per week;
- daarnaast kan de directeur, op verzoek van de ouders, nogmaals ten hoogste vijf uren per week vrijstelling van schoolbezoek verlenen.

Het is wel prettig als u van tevoren met de leerkracht bespreekt wanneer uw kind thuis blijft. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl).

Vrijstelling van activiteiten
Wilt u niet dat uw kind aan bepaalde onderwijsactiviteiten meedoet? Dan kunt u de directeur vragen om vrijstelling. Zo’n verzoek wordt alleen bij hoge uitzondering gehonoreerd.
Als uw verzoek wordt goedgekeurd, dan geeft de directeur aan welke vervangende onderwijsactiviteiten voor uw kind zullen worden georganiseerd.

 

Klachtenregeling en meldplicht

Klachtenregeling en meldplicht
AMOS heeft een klachtenregeling. Deze klachtenregeling kunt u inzien bij de schooldirectie of op  www.amosonderwijs.nl. Heeft u vragen over de klachtenregeling of wilt u meer weten over hoe u een klacht indient? Iedere AMOS-school heeft een of meer contactpersonen die u hierbij kunnen helpen. Ook als u hulp wilt bij het helder formuleren van uw klacht, staan zij voor u klaar. Op onze school zijn dat [vacature] en [vacature]

Graag leggen we hier in het kort uit wat de klachtenregeling inhoudt.

Klachtenbehandeling op schoolniveau
Heeft u een klacht over het handelen van een van onze teamleden? Maak dan eerst een afspraak met deze persoon. Komt u er samen niet uit? Bespreek de kwestie dan met de directeur Henk Helder.

Klachten over grensoverschrijdend gedrag dient u direct bij het bestuur (het zogenoemde bevoegd gezag) in. U kunt in dit geval ook direct de vertrouwenspersoon inlichten. Meer over de vertrouwenspersonen van AMOS vindt u hieronder. We spreken over grensoverschrijdend gedrag bij fysiek of psychisch geweld, seksuele intimidatie of seksueel misbruik, discriminatie of radicalisering.

Vertrouwenspersoon
AMOS heeft twee vertrouwenspersonen die u als ouder kunt raadplegen. De vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk en hebben een geheimhoudingsplicht.
De vertrouwenspersonen onderzoeken allereerst of door bemiddeling tussen school en ouder tot een oplossing kan worden gekomen. Lukt dat niet, dan bestaat de mogelijkheid om alsnog een klacht in te dienen bij het bestuur.
De contactgegevens van de vertrouwenspersonen van AMOS kunt u vinden op www.amosonderwijs.nl

Hoe dien ik een klacht in bij het bestuur?
Is uw klacht op schoolniveau niet naar tevredenheid opgelost? Dan kunt u een klachtenformulier invullen en naar het bestuur mailen. Dit geldt ook voor een klacht over grensoverschrijdend gedrag. Het (digitale) klachtenformulier vindt u op www.amosonderwijs.nl.

Heeft u geen toegang tot internet? De directie van onze school heeft ook (papieren) klachtenformulieren beschikbaar.  U kunt dit formulier invullen en per post versturen naar:

AMOS Laarderhoogtweg 25, 1101 EB, Amsterdam.

Na ontvangst van uw klachtenformulier stuurt het bestuur u een ontvangstbevestiging. Vervolgens wordt u in de gelegenheid gesteld om uw klacht mondeling toe te lichten. Dit gebeurt in een zogenaamde hoorzitting. Na afhandeling van uw klacht ontvangt u schriftelijk bericht of uw klacht gegrond of ongegrond is verklaard. Hierin leest u ook welke eventuele maatregelen AMOS neemt naar aanleiding van uw klacht.

Klachtenbehandeling door de landelijke klachtencommissie

Bent u het niet eens met het oordeel van het bevoegd gezag of met de manier waarop uw klacht is behandeld? Wendt u zich dan tot de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie.

Meer informatie over de landelijke klachtencommissie vindt u op  www.gcbo.nl.

Contactgegevens:
GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Telefoon 070 386 16 97

Fax 070 302 08 36
E-mail info@gcbo.nl

Website www.gcbo.nl

Landelijke vertrouwensinspectie
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, leerkrachten, directies en besturen kunnen een vertrouwensinspecteur raadplegen bij ernstige klachten op het gebied van:

 • seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
 • lichamelijk geweld;
 • grove pesterijen;
 • discriminatie en radicalisering.

De vertrouwensinspecteur geeft informatie en advies en kan u, indien nodig, begeleiden bij het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. De inspectie heeft geen specifieke taak bij het behandelen van klachten. Zij heeft geen aangifteplicht en is gebonden aan geheimhouding.

Het team van vertrouwensinspecteurs is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900 111 31 11 (lokaal tarief).

Meldplicht
Als we op school een strafbaar feit vermoeden of signaleren, dan zijn wij als AMOS-school verplicht om dit onder de aandacht te brengen van justitie.  Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij (kinder-) mishandeling. Uiteraard volgt justitie haar eigen rechtsgang en heeft AMOS hier geen invloed op.

Meldplicht (mogelijk) zedenmisdrijf
Alle medewerkers van een school zijn wettelijk verplicht om een gepleegd (of mogelijk gepleegd) zedenmisdrijf te melden bij het bestuur. Deze meldplicht geldt ook voor contactpersonen en vertrouwenspersonen die binnen hun functie informatie krijgen over een mogelijk zedenmisdrijf. Geen enkele medewerker kan zich in dit kader beroepen op een geheimhoudingsplicht. Heeft een ouder of leerling klachten over grensoverschrijdend gedrag jegens een minderjarige leerling op school? Dan is het bestuur verplicht dit te melden aan de vertrouwensinspecteur.

Verplichting tot overleg en aangifte inzake zedenmisdrijven
De vertrouwensinspecteur en het bestuur bepalen samen of er sprake is van een redelijk vermoeden van een zedenmisdrijf tegen een leerling door een medewerker van school. Is dit het geval? Dan is zij wettelijke verplicht om aangifte te doen. Voordat het bestuur overgaat tot aangifte, licht zij de ouders van de betrokken leerling, de mogelijke dader (medewerker van de school) en de vertrouwensinspecteur hierover in.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
AMOS heeft een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is conform de Wet op het primair onderwijs. Die meldcode, vastgelegd in een protocol, beschrijft in vijf stappen wat de school moet doen bij het signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode vindt u op www.amosonderwijs.nl

AMOS mediaprotocol

Sinds de school televisie- en internetfaciliteiten heeft, kunnen er beelden en programma’s de school binnenkomen die wij ongeschikt achten voor leerlingen. Te denken valt aan bepaalde uitingen van geweld, seks en racisme. Met name door de gemakkelijke toegang tot internet, is het risico van het binnenhalen van disrespectvol en ongewenst materiaal groot.

De school staat op het standpunt dat ongewenste uitingen zoveel mogelijk moeten worden voorkomen, zonder de leerlingen alle verantwoordelijkheid uit handen te nemen. De school ziet een mogelijkheid om leerlingen, onder begeleiding, eigen verantwoordelijkheid bij te brengen.

Het omgaan met internet wordt als leerpunt binnen de school gezien. Wij kiezen voor wat betreft het gebruik van internet voor het ‘pedagogisch’ filter. De school confronteert niet bewust met genoemde uitingen. De leerkrachten zullen leerlingen aanspreken op en begeleiden bij ongewenst gedrag op internet. Op school geldt voor al het personeel dat het niet is toegestaan sites op te roepen rond de thema’s geweld, seks en racisme die niet aansluiten bij de pedagogische opdracht van de school.

Schoolafspraken

 • Dit reglement is van toepassing op alle leerlingen en leerkrachten van onze school, onafhankelijk van de plaats waar zij school gerelateerde media gebruiken.
 • De leerkracht bevordert het verantwoordelijkheidsgevoel bij leerlingen door de toegang tot internet en videobeelden te begeleiden.
 • De leerkracht bevordert het verantwoordelijkheidsgevoel bij leerlingen door de toegang tot internet en videobeelden te begeleiden.
 • In de school is het gebruik van mobiele apparaten alleen toegestaan voor onderwijskundige doelen.
 • Bij het vertonen van films en televisieprogramma’s  wordt de Kijkwijzer in acht genomen. De school ziet het als opvoedkundige taak om kinderen ervan bewust te maken waarom bepaalde uitingen niet door de beugel kunnen.
 • Leerlingen mogen voor lesopdrachten internet gebruiken; personeel van de school kijkt over de schouder mee.
 • De school leert de leerlingen welke zoekopdrachten wel en welke niet relevant zijn bij het zoeken op internet.
 • Mediatools worden voor onderwijskundige doelen gebruikt.
 • Het is schoolpersoneel niet toegestaan buiten schooltijd contact op te nemen met leerlingen via de sociale media.
 • Bij het publiceren van foto- en filmmateriaal van leerlingen in schoolsituaties neemt de school de wettelijke regels rond privacy in acht. De school heeft hiervoor een privacyreglement.
 • Als er zich onregelmatigheden voordoen, wordt dit gemeld bij de directie. Deze houdt hiervan een logboek bij. Op deze wijze krijgen we inzicht in het oneigenlijk gebruik van de ICT middelen op school.

Afspraken met leerlingen

 • Geef nooit persoonlijke informatie door op internet zoals namen, adressen en telefoonnummers.
 • Bezoek geen websites die niet aan de fatsoensnormen voldoen.
 • Vertel het meteen aan de leerkracht als je informatie tegenkomt waardoor je je niet prettig voelt of waarvan je weet dat het niet hoort. Houd je je aan die afspraken dan is het niet jouw schuld dat je zulke informatie tegenkomt.
 • Leg nooit verdere contacten vanuit school met iemand, zonder toestemming van je leerkracht.
 • Verstuur bij berichten nooit foto’s van jezelf of van anderen.
 • Beantwoord nooit berichten waarbij je je niet prettig voelt of waar dingen in staan waarvan je weet dat het niet hoort, het is niet jouw schuld dat je zulke berichten krijgt.
 • Verstuur zelf ook dergelijke berichten niet.
 • Spreek van tevoren met je leerkracht af wat je op internet wilt gaan doen.
 • Je mag geen aankopen doen via het internet van school.

Wanneer je via internet gepest wordt moet je dit aan je ouders, leerkracht of de vertrouwenspersoon van de school vertellen, net zoals bij andere problemen.

E-mail en communicatie ouders en school

Leraren en schoolleiding gebruiken het e-mailsysteem ParnasSys dat gekoppeld is aan de leerlingadministratie om met ouders te mailen over activiteiten op school. Ouders in de klas van hun kind maken regelmatig e-maillijsten van de ouders uit de groep om informatie uit te wisselen. Deze lijst wordt op vrijwillige basis opgesteld tijdens een ouderavond.
Wij vinden als schoolteam de e-mail handig voor de communicatie bij praktische aangelegenheden. Wij gebruiken e-mail niet om over de ontwikkeling van leerlingen te berichten of de dialoog aan te gaan over probleemsituaties die zich kunnen voordoen. Over dit soort zaken maken wij met u graag een persoonlijke afspraak op school.

Bescherming privacy

Op onze school worden regelmatig foto’s gemaakt ter herinnering aan evenementen en activiteiten . Sommige foto’s worden in de schoolgids, onderwijsbrochures of op de website geplaatst. Indien u niet wilt dat uw kind gefotografeerd of gefilmd wordt op school of tijdens schoolactiviteiten, kunt u dit aan het begin van het schooljaar melden bij de schoolleiding.

Leerlinggegevens

In de administratie van de school worden diverse gegevens van de leerlingen opgeslagen, waaronder toetsgegevens. Deze gegevens worden door de school zelf gebruikt om de vorderingen van de leerlingen goed te kunnen volgen.

Uitwisseling van leerlinggegevens en privacy

Bepaalde gegevens van scholen in Nederland worden landelijk geanonimiseerd geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in BRON (basisregistratie onderwijs) en door de Onderwijsinspectie. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om gegevens over de leerlingenpopulatie en onderwijsopbrengsten. Deze gegevens worden onder andere gebruikt door Vensters PO.

Onze school maakt steeds meer gebruik van digitaal leermateriaal en digitale registratie van leerresultaten van kinderen omdat dat meerwaarde kan hebben voor het leerproces. De digitale leerprogramma’s hiervoor ‘draaien’ steeds meer op apparatuur van de educatieve uitgeverijen en worden benaderd via internet. Om leerlingen goed te kunnen begeleiden, moeten leerkrachten (en ook de leerlingen zelf) zicht hebben op de resultaten en voortgang. Daarbij is het noodzakelijk dat leerlingen bij naam kunnen worden herkend en aangesproken en dat zij in een overzicht per klas kunnen worden weergegeven. Om dat mogelijk te maken, is uitwisseling van een aantal basale (persoons-)gegevens met de educatieve uitgeverijen nodig.

De school en het schoolbestuur hechten grote waarde aan de privacy van leerlingen en vinden dat de privacy van leerling gegevens gewaarborgd moet zijn. Uitgangspunt is dat wordt voldaan aan relevante wetgeving zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De school houdt de regie over de gegevens en de verstrekking daarvan aan andere partijen. Gegevens worden alleen verstrekt met een specifiek en welomschreven doel (‘doelbinding’) en dat zijn nooit méér gegevens dan voor dat doel nodig is (‘dataminimalisatie’). De school wil van alle partijen die met leerling gegevens van doen hebben de garantie dat die gegevens bij hen veilig zijn, nu én in de toekomst.

Namens de school en het schoolbestuur heeft de PO-Raad over dit onderwerp afspraken gemaakt met educatieve uitgevers. Er wordt zoveel mogelijk gedaan om de veiligheid te waarborgen en mogelijke risico’s weg te nemen.

Procedure schorsing en verwijdering

Schorsing
De regels omtrent schorsing zijn opgenomen in de Wet op het primair onderwijs (WPO). Schorsing kan aan de orde zijn in het geval van ernstig wangedrag van een leerling of als om andere redenen de situatie tijdelijk onhoudbaar is. Een schorsing kan maximaal vijf schooldagen duren.

De beslissing om een leerling te schorsen ligt bij het bestuur. De ouders ontvangen het besluit schriftelijk, voorzien van een motivatie. Bij een besluit tot schorsing van langer dan een dag worden de leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie ingelicht. Ouders kunnen binnen zes weken schriftelijk bezwaar aantekenen bij het bestuur. Het bestuur zal vervolgens de ouder(s) horen en beslist binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift. Het besluit tot schorsing kan ook ter toetsing aan de civiele rechter worden voorgelegd.

Verwijdering
Het bestuur heeft de wettelijke bevoegdheid om een leerling van school te verwijderen. Van die bevoegdheid wordt uiteraard alleen gebruik gemaakt als het echt niet anders kan.

Wanneer besluit het bestuur tot verwijdering van een leerling van school?
Vaak is er in zo’n geval sprake van leer- en/of gedragsproblemen en in sommige gevallen van niet te tolereren gedrag van ouders. Voordat deze beslissing genomen wordt kijken we uiteraard altijd eerst, samen met de leerling en ouders, uitgebreid naar andere oplossingen.

Een kind van school verwijderen gebeurt niet zomaar. Er is dan al een aantal stappen gezet. Het bestuur zal altijd eerst de leerkracht en de directie van de school horen. Bovendien mag pas tot verwijdering worden overgegaan als een andere school bereid is om de leerling toe te laten. De onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar worden zowel ingelicht over het voorgenomen als het definitieve besluit tot verwijdering.

Ouders kunnen binnen zes weken na dagtekening van het besluit tot verwijdering schriftelijk bezwaar aantekenen bij het bestuur. Het bestuur hoort de ouder(s) en beslist vervolgens binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift. Het besluit tot verwijdering kan ook ter toetsing aan de civiele rechter worden voorgelegd.

School-/pleinverbod voor ouders
Het bestuur kan een ouder voor een periode de toegang tot de school of het schoolplein ontzeggen. Dit besluit wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de betreffende ouder(s) toegestuurd.

Luizen

Vrijwel iedere school wordt geconfronteerd met hoofdluis. Ook wij hebben hier af en toe mee te maken. Hoofdluizen zijn op zich betrekkelijk onschadelijke beestjes. Ze kunnen echter wel jeuk veroorzaken, waardoor kinderen gaan krabben en wondjes krijgen die kunnen gaan infecteren.
Om verspreiding te voorkomen is het erg belangrijk dat er zo vroeg mogelijk maatregelen worden getroffen. Bij ons op school is er een team van ouders die alle kinderen na de schoolvakanties op hoofdluis controleert. Een enkele keer komt het voor dat er levende luis wordt gevonden. Dan kan het zijn dat je gevraagd wordt je kind op te komen halen om het te behandelen. Als u vragen heeft kunt u altijd terecht bij één van de leden van de werkgroep Gezondheid of bij de klassenleerkracht van je kind. Tot slot: iedereen kan hoofdluis krijgen, al zorg je nog zo goed voor jezelf en was je heel vaak je haar.

Voor- en naschoolse opvang

Met ingang van 1 augustus 2007 zijn schoolbesturen wettelijk verplicht om aan te geven hoe zij voor haar scholen de voor- en naschoolse opvang hebben geregeld. Het bestuur van onze school heeft besloten dat de opvang niet in de scholen kan plaatsvinden en dat met aanbieders van naschoolse opvang de zgn. raamovereenkomsten worden afgesloten. Onze school heeft zo’n overeenkomst afgesloten met Pomydo in de Amaliastraat, UK-Bilderdijkpark, De Bengel en Kidtopia. Deze overeenkomsten geven geen plekgarantie. Ouders sluiten overigens altijd zelf een contract af met de organisatie die de opvang van hun kind verzorgt. Ouders zijn vrij om ook bij andere voor- en naschoolse opvangaanbieders hun kind in te schrijven.

Nieuwsbrief

Regelmatig wordt via een nieuwsbrief informatie gegeven over actuele zaken op school. Te denken valt aan ouderavonden, festiviteiten, excursies, projecten etc. Ook staan hier oproepen in voor ouders om zich op te geven voor een activiteit. De nieuwsbrief komt ongeveer eens per drie weken uit en wordt per e-mail verzonden.

Overblijven

Overblijven

Onze school werkt volgens een continurooster. Voor al onze leerlingen betekent dit dat zij een middagpauze van een uur hebben. Dit heeft tot gevolg dat ongeveer 90% van de kinderen overblijft. In elke groep is een vaste overblijfkracht die geassisteerd wordt door een tweede overblijfkracht. Dit is iemand van buiten de groep of een ouder van één van de kinderen. Ouders kunnen er namelijk voor kiezen al dan niet een aantal keren met overblijven mee te draaien. Dat komt neer op ongeveer zeven keer per jaar. Als je daarvoor kiest betaal je €0,90 per dag voor het overblijven. Draai je niet mee dan is het bedrag €1,30. Betaling vindt vooraf plaats, per maand, per half jaar of per jaar. Meedraaiende ouders dienen zich op de hoogte te stellen van de afspraken die in het overblijfdraaiboek zijn opgenomen.

Margot Verheul is de overblijfcoördinator van de  locatie Nassaukade.
Peter Scherhage is de overblijfcoördinator van de locatie Van Oldenbarneveldtstraat.

Vragen en/of opmerkingen via info.rijkkramer@amosonderwijs.nl

 

Schoolfotograaf

Elk (voor-)jaar komt de fotograaf individuele, familie- en groepsfoto’s van de kinderen maken. De ouders zijn uiteraard niet verplicht de foto’s af te nemen.

Verzekeringen en aansprakelijkheid; verloren voorwerpen

Onze school heeft een verzekeringspakket afgesloten. Dit pakket bestaat uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel en vrijwilligers) verzekerd. Leidt een ongeval tot blijvende invaliditeit? Dan geeft de AMOS-ongevallenverzekering recht op een (beperkte) uitkering. Als de verzekering van de betrokkenen zelf geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico) zijn ook de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd. Materiële schade (bijvoorbeeld een kapotte bril of fiets) valt niet onder de dekking van de AMOS-ongevallenverzekering.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als de mensen die voor de school actief zijn (zoals bestuursleden, personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims door onrechtmatig handelen. Dit kan gebeuren bij potentieel gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld als een losliggende stoeptegel op het schoolterrein of achterstallig onderhoud aan speeltoestellen steeds maar niet worden verholpen. Of bijvoorbeeld bij onvoldoende toezicht.

Verloren voorwerpen

Voorwerpen die gevonden zijn worden bewaard in de berging. Een kind dat iets kwijt is kan hier dus terecht. Na de kerst- en de grote vakantie worden de spullen die niet opgehaald zijn weggedaan.

Schooltijden en vakanties

Elke basisschool moet haar onderwijs zo inrichten dat de leerlingen in acht schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs krijgen. Dit is wettelijk bepaald. In de eerste vier schooljaren zijn dit ten minste 3520 uren en in de laatste vier schooljaren ten minste 3760 uren. Bij AMOS hebben we de afspraak gemaakt dat alle scholen voor elk leerjaar 940 uren inplannen.

De onderwijstijden, schoolvakanties en overige vrije dagen/studiedagen van onze school zijn.

Onderwijstijden:
Voor al onze leerlingen hanteren we dezelfde schooltijden. Deze zijn als volgt:
‘s morgens van 8.30 uur tot 12.00 uur
‘s middags van 13.00 uur tot 15.00 uur

Woensdag hebben de kinderen vanaf 12.00 vrij.

ochtendpauze groep 3 t/m 5 van 10.10 tot 10.25 uur
ochtendpauze groep 6 t/m 8 van 10.35 tot 10.50 uur
middagpauze groep 3 t/m 4 4 van 14.15 tot 14.30 uur

Een kwartier voordat de school begint gaat de deur open om 08:15. Vijf minuten voordat de lessen beginnen moet iedereen in de klas aanwezig zijn.

Vakanties /studiedagen 2019-2020

Studiedagen: 17 tot en met 18 oktober 2019
Herfstvakantie: 21  tot en met 25 oktober 2019

5 december Sinterklaas om 12:00 uur vrij!

Kerstvakantie: 19 december om 12:00 vrij tot en met 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie: 17 februari tot en met 21 februari 2020
Studiedagen: 24 februari tot en met 26 februari 2020

Goede vrijdag en Pasen : 10 t/m 13 april 2020

Meivakantie: 27 april tot en met 8 mei 2020

Studiedag: 20 mei 2020
Hemelvaart: 21 mei tot en met 22 mei 2020

Pinksteren: 1 juni 2020
Studiedagen: 2 en 3 juni 2020

Middag voor eindfeest: 19 juni 2020

Zomervakantie: 3 juli  tot en met 14 augustus 2020