Mediaprotocol

Sinds de school televisie- en internetfaciliteiten heeft, kunnen er beelden en programma’s de school binnenkomen die wij ongeschikt achten voor leerlingen. Te denken valt aan bepaalde uitingen van geweld, seks en racisme. Met name door de gemakkelijke toegang tot internet, is het risico van het binnenhalen van disrespectvol en ongewenst materiaal groot.

De school staat op het standpunt dat ongewenste uitingen zoveel mogelijk moeten worden voorkomen, zonder de leerlingen alle verantwoordelijkheid uit handen te nemen. De school ziet een mogelijkheid om leerlingen, onder begeleiding, eigen verantwoordelijkheid bij te brengen.

Het omgaan met internet wordt als leerpunt binnen de school gezien. Wij kiezen voor wat betreft het gebruik van internet voor het ‘pedagogisch’ filter. De school confronteert niet bewust met genoemde uitingen. De leerkrachten zullen leerlingen aanspreken op en begeleiden bij ongewenst gedrag op internet. Op school geldt voor al het personeel dat het niet is toegestaan sites op te roepen rond de thema’s geweld, seks en racisme die niet aansluiten bij de pedagogische opdracht van de school.

Schoolafspraken

 • Dit reglement is van toepassing op alle leerlingen en leerkrachten van onze school, onafhankelijk van de plaats waar zij school gerelateerde media gebruiken.
 • De leerkracht bevordert het verantwoordelijkheidsgevoel bij leerlingen door de toegang tot internet en videobeelden te begeleiden.
 • De leerkracht bevordert het verantwoordelijkheidsgevoel bij leerlingen door de toegang tot internet en videobeelden te begeleiden.
 • In de school is het gebruik van mobiele apparaten alleen toegestaan voor onderwijskundige doelen.
 • Bij het vertonen van films en televisieprogramma’s  wordt de Kijkwijzer in acht genomen. De school ziet het als opvoedkundige taak om kinderen ervan bewust te maken waarom bepaalde uitingen niet door de beugel kunnen.
 • Leerlingen mogen voor lesopdrachten internet gebruiken; personeel van de school kijkt over de schouder mee.
 • De school leert de leerlingen welke zoekopdrachten wel en welke niet relevant zijn bij het zoeken op internet.
 • Mediatools worden voor onderwijskundige doelen gebruikt.
 • Het is schoolpersoneel niet toegestaan buiten schooltijd contact op te nemen met leerlingen via de sociale media.
 • Bij het publiceren van foto- en filmmateriaal van leerlingen in schoolsituaties neemt de school de wettelijke regels rond privacy in acht. De school heeft hiervoor een privacyreglement.
 • Als er zich onregelmatigheden voordoen, wordt dit gemeld bij de directie. Deze houdt hiervan een logboek bij. Op deze wijze krijgen we inzicht in het oneigenlijk gebruik van de ICT middelen op school.

Afspraken met leerlingen

 • Geef nooit persoonlijke informatie door op internet zoals namen, adressen en telefoonnummers.
 • Bezoek geen websites die niet aan de fatsoensnormen voldoen.
 • Vertel het meteen aan de leerkracht als je informatie tegenkomt waardoor je je niet prettig voelt of waarvan je weet dat het niet hoort. Houd je je aan die afspraken dan is het niet jouw schuld dat je zulke informatie tegenkomt.
 • Leg nooit verdere contacten vanuit school met iemand, zonder toestemming van je leerkracht.
 • Verstuur bij berichten nooit foto’s van jezelf of van anderen.
 • Beantwoord nooit berichten waarbij je je niet prettig voelt of waar dingen in staan waarvan je weet dat het niet hoort, het is niet jouw schuld dat je zulke berichten krijgt.
 • Verstuur zelf ook dergelijke berichten niet.
 • Spreek van tevoren met je leerkracht af wat je op internet wilt gaan doen.
 • Je mag geen aankopen doen via het internet van school.

Wanneer je via internet gepest wordt moet je dit aan je ouders, leerkracht of de vertrouwenspersoon van de school vertellen, net zoals bij andere problemen.

E-mail en communicatie ouders en school

Leraren en schoolleiding gebruiken het online platform Social Schools dat gekoppeld is aan de leerlingadministratie om met ouders te mailen over activiteiten op school. Ouders in de klas van hun kind maken regelmatig e-maillijsten van de ouders uit de groep om informatie uit te wisselen. Deze lijst wordt op vrijwillige basis opgesteld tijdens een ouderavond.
Wij vinden als schoolteam digitale communicatie handig bij praktische aangelegenheden. Wij gebruiken e-mail niet om over de ontwikkeling van leerlingen te berichten of de dialoog aan te gaan over probleemsituaties die zich kunnen voordoen. Over dit soort zaken maken wij met u graag een persoonlijke afspraak op school.

Bescherming privacy

Op onze school worden regelmatig foto’s gemaakt ter herinnering aan evenementen en activiteiten . Sommige foto’s worden in de schoolgids, onderwijsbrochures of op de website geplaatst. Indien u niet wilt dat uw kind gefotografeerd of gefilmd wordt op school of tijdens schoolactiviteiten, kunt u dit aan het begin van het schooljaar melden bij de schoolleiding.

Leerlinggegevens

In de administratie van de school worden diverse gegevens van de leerlingen opgeslagen, waaronder toetsgegevens. Deze gegevens worden door de school zelf gebruikt om de vorderingen van de leerlingen goed te kunnen volgen.

Uitwisseling van leerlinggegevens en privacy

Bepaalde gegevens van scholen in Nederland worden landelijk geanonimiseerd geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in BRON (basisregistratie onderwijs) en door de Onderwijsinspectie. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om gegevens over de leerlingenpopulatie en onderwijsopbrengsten. Deze gegevens worden onder andere gebruikt door Vensters PO.

Onze school maakt steeds meer gebruik van digitaal leermateriaal en digitale registratie van leerresultaten van kinderen omdat dat meerwaarde kan hebben voor het leerproces. De digitale leerprogramma’s hiervoor ‘draaien’ steeds meer op apparatuur van de educatieve uitgeverijen en worden benaderd via internet. Om leerlingen goed te kunnen begeleiden, moeten leerkrachten (en ook de leerlingen zelf) zicht hebben op de resultaten en voortgang. Daarbij is het noodzakelijk dat leerlingen bij naam kunnen worden herkend en aangesproken en dat zij in een overzicht per klas kunnen worden weergegeven. Om dat mogelijk te maken, is uitwisseling van een aantal basale (persoons-)gegevens met de educatieve uitgeverijen nodig.

De school en het schoolbestuur hechten grote waarde aan de privacy van leerlingen en vinden dat de privacy van leerling gegevens gewaarborgd moet zijn. Uitgangspunt is dat wordt voldaan aan relevante wetgeving zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De school houdt de regie over de gegevens en de verstrekking daarvan aan andere partijen. Gegevens worden alleen verstrekt met een specifiek en welomschreven doel (‘doelbinding’) en dat zijn nooit méér gegevens dan voor dat doel nodig is (‘dataminimalisatie’). De school wil van alle partijen die met leerling gegevens van doen hebben de garantie dat die gegevens bij hen veilig zijn, nu én in de toekomst.

Namens de school en het schoolbestuur heeft de PO-Raad over dit onderwerp afspraken gemaakt met educatieve uitgevers. Er wordt zoveel mogelijk gedaan om de veiligheid te waarborgen en mogelijke risico’s weg te nemen.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Praktische zaken