Klachtenregeling en meldplicht

Klachtenregeling en meldplicht
AMOS heeft een klachtenregeling. Deze klachtenregeling kunt u inzien bij de schooldirectie of op  www.amosonderwijs.nl. Heeft u vragen over de klachtenregeling of wilt u meer weten over hoe u een klacht indient? Iedere AMOS-school heeft een of meer contactpersonen die u hierbij kunnen helpen. Ook als u hulp wilt bij het helder formuleren van uw klacht, staan zij voor u klaar. Op onze school zijn dat [vacature] en [vacature]

Graag leggen we hier in het kort uit wat de klachtenregeling inhoudt.

Klachtenbehandeling op schoolniveau
Heeft u een klacht over het handelen van een van onze teamleden? Maak dan eerst een afspraak met deze persoon. Komt u er samen niet uit? Bespreek de kwestie dan met de directeur Henk Helder.

Klachten over grensoverschrijdend gedrag dient u direct bij het bestuur (het zogenoemde bevoegd gezag) in. U kunt in dit geval ook direct de vertrouwenspersoon inlichten. Meer over de vertrouwenspersonen van AMOS vindt u hieronder. We spreken over grensoverschrijdend gedrag bij fysiek of psychisch geweld, seksuele intimidatie of seksueel misbruik, discriminatie of radicalisering.

Vertrouwenspersoon
AMOS heeft twee vertrouwenspersonen die u als ouder kunt raadplegen. De vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk en hebben een geheimhoudingsplicht.
De vertrouwenspersonen onderzoeken allereerst of door bemiddeling tussen school en ouder tot een oplossing kan worden gekomen. Lukt dat niet, dan bestaat de mogelijkheid om alsnog een klacht in te dienen bij het bestuur.
De contactgegevens van de vertrouwenspersonen van AMOS kunt u vinden op www.amosonderwijs.nl

Hoe dien ik een klacht in bij het bestuur?
Is uw klacht op schoolniveau niet naar tevredenheid opgelost? Dan kunt u een klachtenformulier invullen en naar het bestuur mailen. Dit geldt ook voor een klacht over grensoverschrijdend gedrag. Het (digitale) klachtenformulier vindt u op www.amosonderwijs.nl.

Heeft u geen toegang tot internet? De directie van onze school heeft ook (papieren) klachtenformulieren beschikbaar.  U kunt dit formulier invullen en per post versturen naar:

AMOS Laarderhoogtweg 25, 1101 EB, Amsterdam.

Na ontvangst van uw klachtenformulier stuurt het bestuur u een ontvangstbevestiging. Vervolgens wordt u in de gelegenheid gesteld om uw klacht mondeling toe te lichten. Dit gebeurt in een zogenaamde hoorzitting. Na afhandeling van uw klacht ontvangt u schriftelijk bericht of uw klacht gegrond of ongegrond is verklaard. Hierin leest u ook welke eventuele maatregelen AMOS neemt naar aanleiding van uw klacht.

Klachtenbehandeling door de landelijke klachtencommissie

Bent u het niet eens met het oordeel van het bevoegd gezag of met de manier waarop uw klacht is behandeld? Wendt u zich dan tot de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie.

Meer informatie over de landelijke klachtencommissie vindt u op  www.gcbo.nl.

Contactgegevens:
GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Telefoon 070 386 16 97

Fax 070 302 08 36
E-mail info@gcbo.nl

Website www.gcbo.nl

Landelijke vertrouwensinspectie
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, leerkrachten, directies en besturen kunnen een vertrouwensinspecteur raadplegen bij ernstige klachten op het gebied van:

  • seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
  • lichamelijk geweld;
  • grove pesterijen;
  • discriminatie en radicalisering.

De vertrouwensinspecteur geeft informatie en advies en kan u, indien nodig, begeleiden bij het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. De inspectie heeft geen specifieke taak bij het behandelen van klachten. Zij heeft geen aangifteplicht en is gebonden aan geheimhouding.

Het team van vertrouwensinspecteurs is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900 111 31 11 (lokaal tarief).

Meldplicht
Als we op school een strafbaar feit vermoeden of signaleren, dan zijn wij als AMOS-school verplicht om dit onder de aandacht te brengen van justitie.  Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij (kinder-) mishandeling. Uiteraard volgt justitie haar eigen rechtsgang en heeft AMOS hier geen invloed op.

Meldplicht (mogelijk) zedenmisdrijf
Alle medewerkers van een school zijn wettelijk verplicht om een gepleegd (of mogelijk gepleegd) zedenmisdrijf te melden bij het bestuur. Deze meldplicht geldt ook voor contactpersonen en vertrouwenspersonen die binnen hun functie informatie krijgen over een mogelijk zedenmisdrijf. Geen enkele medewerker kan zich in dit kader beroepen op een geheimhoudingsplicht. Heeft een ouder of leerling klachten over grensoverschrijdend gedrag jegens een minderjarige leerling op school? Dan is het bestuur verplicht dit te melden aan de vertrouwensinspecteur.

Verplichting tot overleg en aangifte inzake zedenmisdrijven
De vertrouwensinspecteur en het bestuur bepalen samen of er sprake is van een redelijk vermoeden van een zedenmisdrijf tegen een leerling door een medewerker van school. Is dit het geval? Dan is zij wettelijke verplicht om aangifte te doen. Voordat het bestuur overgaat tot aangifte, licht zij de ouders van de betrokken leerling, de mogelijke dader (medewerker van de school) en de vertrouwensinspecteur hierover in.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
AMOS heeft een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is conform de Wet op het primair onderwijs. Die meldcode, vastgelegd in een protocol, beschrijft in vijf stappen wat de school moet doen bij het signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode vindt u op www.amosonderwijs.nl

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Praktische zaken