Klachtenregeling en meldplicht

AMOS heeft een klachtenregeling. Deze klachtenregeling kunt u hier inzien of bij de schooldirectie.

Klachtenbehandeling op schoolniveau
Heeft u een klacht over het handelen van een van onze teamleden? Maak dan eerst een afspraak met deze persoon. Komt u er samen niet uit? Bespreek de kwestie dan met de directeur Martine Teertstra.

Klachten over grensoverschrijdend gedrag dient u direct bij het bestuur (het zogenoemde bevoegd gezag) in. U kunt in dit geval ook direct de vertrouwenspersoon inlichten. Meer over de vertrouwenspersoon van AMOS vindt u hieronder. We spreken over grensoverschrijdend gedrag bij fysiek of psychisch geweld, seksuele intimidatie of seksueel misbruik, discriminatie of radicalisering.

Vertrouwenspersoon
AMOS heeft een vertrouwenspersoon die u als ouder kunt raadplegen. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht.
De vertrouwenspersoon onderzoekt allereerst of door bemiddeling tussen school en ouder tot een oplossing kan worden gekomen. Lukt dat niet, dan bestaat de mogelijkheid om alsnog een klacht in te dienen bij het bestuur.
De contactgegevens van de vertrouwenspersoon van AMOS zijn:
Mevrouw Minke Fuijkschot
06 – 31 63 16 73
mfuijkschot@hetabc.nl

Hoe dien ik een klacht in bij het bestuur?
Is uw klacht op schoolniveau niet naar tevredenheid opgelost? Dan kunt u een klachtenformulier invullen en naar het bestuur mailen. Dit geldt ook voor een klacht over grensoverschrijdend gedrag. Het (digitale) klachtenformulier vindt u hier en kan via de e-mail verstuurd worden naar secretariaat@amosonderwijs.nl.

Heeft u geen toegang tot internet? De directie van onze school heeft ook (papieren) klachtenformulieren beschikbaar. U kunt dit formulier invullen en per post versturen naar:
AMOS, College van Bestuur, Laarderhoogtweg 25, 1101 EB, Amsterdam.

Na ontvangst van uw klachtenformulier stuurt het bestuur u een ontvangstbevestiging. Vervolgens wordt u in de gelegenheid gesteld om uw klacht mondeling toe te lichten. Dit gebeurt in een zogenaamde hoorzitting. Na afhandeling van uw klacht ontvangt u schriftelijk bericht of uw klacht gegrond of ongegrond is verklaard. Hierin leest u ook welke eventuele maatregelen AMOS neemt naar aanleiding van uw klacht.

Klachtenbehandeling door de landelijke klachtencommissie
Bent u het niet eens met het oordeel van het bevoegd gezag of met de manier waarop uw klacht is behandeld? Wend u zich dan tot de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie.
Meer informatie over de landelijke klachtencommissie vindt u op de website van de gcbo.

Contactgegevens:
GCBO
Postbus 82324

2508 EH Den Haag

Telefoon 070 386 16 97
Fax 070 302 08 36
info@gcbo.nl
www.gcbo.nl

Landelijke vertrouwensinspectie
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, leerkrachten, directies en besturen kunnen een vertrouwensinspecteur raadplegen bij ernstige klachten op het gebied van:
• seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
• lichamelijk geweld;
• grove pesterijen;
• discriminatie en radicalisering.
De vertrouwensinspecteur geeft informatie en advies en kan u, indien nodig, begeleiden bij het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. De inspectie heeft geen specifieke taak bij het behandelen van klachten. Zij heeft geen aangifteplicht en is gebonden aan geheimhouding.

Het team van vertrouwensinspecteurs is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900 111 31 11 (lokaal tarief).

Meldplicht
Als we op school een strafbaar feit vermoeden of signaleren, dan zijn wij als AMOS-school verplicht om dit onder de aandacht te brengen van justitie. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij (kinder-) mishandeling. Uiteraard volgt justitie haar eigen rechtsgang en heeft AMOS hier geen invloed op.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
AMOS heeft een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is conform de Wet op het primair onderwijs. Die meldcode, vastgelegd in een protocol, beschrijft in vijf stappen wat de school moet doen bij het signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode vindt u hier.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Praktische zaken