Verlof / Verzuim

Verzuim/Verlof  

Verzuim wordt door de groepsleerkrachten geregistreerd. Als een kind door ziekte of andere oorzaak niet of niet (op tijd) op school kan komen, dient u dit ‘s morgens tussen 8.00 uur en 8.30 uur door te geven via Social Schools. We vragen u iedere dag dat uw kind ziek/afwezig is een melding te doen, dus ook op dag 2 en 3 en eventueel voor een langere periode. Zo blijven we goed op de hoogte. Wij nemen contact met u op wanneer wij op school geen afwezigheidsbericht hebben ontvangen. Ook bij veelvuldig verzuim wordt contact opgenomen met de ouders en zijn wij als school verplicht een melding te maken bij de leerplicht.

 

Soorten verzuim:  

Geoorloofd verzuim
Geoorloofd verzuim is verzuim met een geldige reden. Deze redenen bedenken wij als school niet zelf. Deze zijn wettelijk vastgelegd in de leerplichtwet. Benieuwd wanneer verzuim geoorloofd is? Hieronder de belangrijkste redenen op een rij:

 •  Als uw kind ziek is.
 • Als uw kind afwezig is omdat hij plichten heeft die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. In Amsterdam geldt als richtlijn dat de school per verplichting één dag vrij geeft.
 • Soms heeft het beroep van een van de ouders tot gevolg dat hij of zij alleen buiten de schoolvakanties op vakantie kan gaan. In dat geval kan er sprake zijn van geoorloofd verzuim. Bedenk hierbij dat u als ouder altijd eerst het besluit van de directeur af moet wachten voordat u met uw kind op vakantie gaat.
  De directeur mag wettelijk eenmaal en voor maximaal tien schooldagen per schooljaar vakantieverlof buiten de reguliere schoolvakanties verlenen. Dit mag echter nooit in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
 • Verlof vanwege gewichtige omstandigheden. De directeur mag, voor maximaal tien schooldagen per schooljaar, verlof verlenen wegens gewichtige omstandigheden. De directeur beoordeelt deze aanvraag voor verlof zelf. Als verlof wordt gevraagd wegens gewichtige omstandigheden voor meer dan tien schooldagen per schooljaar, dan beslist de leerplichtambtenaar.

Voor vakantieverlofaanvragen: vakantieverlofaanvragen kunnen gedaan worden in onze schoolapp: Social Schools.

Voor verlofaanvragen bij gewichtige omstandigheden: vult u het verlofformulier volledig en naar waarheid in. Vervolgens stuurt u dit aan onze schooladministratie en directie: martine.teertstra@amosonderwijs.nl   en linsey.brouwer@amosonderwijs.nl

 

Ongeoorloofd verzuim
Ongeoorloofd verzuim is verzuim zonder geldige reden. Dit mag dus niet. Wij zijn als school wettelijk verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Uiteraard informeren wij de ouders van de leerling over deze melding. In de volgende gevallen kan melding gedaan worden bij de leerplichtambtenaar:

 •  Regelmatig te laat komen;
 • Zorgwekkend ziekteverzuim;
 • Twijfel bij ziekmeldingen;
 • Verzuim rondom schoolvakanties;
 • Ongeoorloofd verzuim na afwijzing van een verlofaanvraag;
 • Vertrek naar het buitenland

Na ontvangst van de melding stelt de leerplichtambtenaar een onderzoek in. De leerplichtambtenaar kan hiervoor bijvoorbeeld meer informatie ophalen bij de school en eventueel bij derden. Ook kan de leerplichtambtenaar ouders oproepen voor een gesprek of een verhoor. De leerplichtambtenaar probeert altijd op basis van het onderzoek eerst afspraken te maken met de ouders om het verzuim te laten stoppen. Verbetert de situatie niet? Dan kan de leerplichtambtenaar een officiële waarschuwing geven of een proces-verbaal opmaken.

 

Kinderen jonger dan 6 jaar  
Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin hij of zij vijf jaar is geworden. Vanaf dat moment, tot uw kind zes jaar oud wordt, gelden de volgende regels:

 • U kunt voor uw kind vrijstelling van schoolbezoek aanvragen voor maximaal vijf uren per week;
 • Daarnaast kan de directeur, op verzoek van de ouders, nogmaals ten hoogste vijf uren per week vrijstelling van schoolbezoek verlenen.

Het is wel prettig als u van tevoren met de leerkracht bespreekt wanneer uw kind thuis blijft. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 

Vrijstelling van activiteiten
Wilt u niet dat uw kind aan bepaalde onderwijsactiviteiten meedoet? Dan kunt u de directeur vragen om vrijstelling. Zo’n verzoek wordt alleen bij hoge uitzondering gehonoreerd.
Als uw verzoek wordt goedgekeurd, dan geeft de directeur aan welke vervangende onderwijsactiviteiten voor uw kind zullen worden georganiseerd. Voor verder vrijstelling van het onderwijs verwijzen we u naar de website van de Rijksoverheid.

 

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Praktische zaken