Interne begeleiding

Onze school heeft twee intern begeleiders, die samen met de onderwijskundig schoolleider en de individuele leerlingbegeleiders het ondersteuningsteam van onze school vormen. Het ondersteuningsteam komt regelmatig bijeen om het zorgbeleid in het algemeen en leerlingen die extra zorg nodig hebben in het bijzonder te bespreken.
De intern begeleider bespreekt samen met de leerkracht van iedere groep op welke wijze de extra zorg wordt vormgegeven. Voor een aantal leerlingen wordt een handelingsplan opgesteld op bijvoorbeeld het gebied van rekenen, lezen of spelling . Ook voor leerlingen met sociaal-emotionele of gedragsproblemen wordt middels een handelingsplan naar verbetering gestreefd.
Een handelingsplan beslaat altijd een bepaalde periode en wordt na afloop geĆ«valueerd. Ouders worden geĆÆnformeerd over de aard van de extra hulp die geboden wordt. Alle afspraken die de intern begeleider met de klassenleerkracht over de kinderen maakt en alle toetsresultaten worden bijgehouden in een leerlingendossier. Ouders kunnen dit dossier van hun kind op school inzien.

Voor leerlingen die extra leerstof aankunnen wordt in overleg met de intern begeleider vastgesteld op welke wijze deze leerlingen in de groep begeleid worden en welke extra activiteiten aangeboden worden.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Ondersteuning