Kwaliteit van het onderwijs

Kwaliteitsbeleid en kwaliteitsontwikkeling
Onze school werkt continu aan de ontwikkeling van het onderwijs. We onderzoeken het onderwijs  en voeren nieuwe inzichten door en verbeterde plannen uit. Natuurlijk evalueren we deze aanpassingen altijd, zodat we zien of onze aanpassingen het gewenste effect hebben.

De leerstof op de Dr. Rijk Kramer school omvat alle wettelijke vak- en vormingsgebieden, en voldoet aan de eisen van inspectie. Ons onderwijs richt zich op de volgende ontwikkelingsgebieden:

  • Cognitieve ontwikkeling middels methoden
  • Sociaal emotionele ontwikkeling onder andere middels de wekelijkse klassenvergadering.
  • Creatieve en muzikale ontwikkeling middels onder andere vakleerkrachten.
  • Sociaal-culturele ontwikkeling middels methoden en uitstapjes/excursies.
  • Lichamelijke ontwikkeling middels een vakleerkracht.
  • Denkontwikkeling: Het hoger orde denken middels drie schoolbrede projecten (kantelweken) per schooljaar, waarbij het concept onderzoekend leren centraal staat.
  • Sociale integratie en actief burgerschap maken deel uit van het democratische schoolconcept. Alle geledingen van de school worden vertegenwoordigd in raden: klassenvertegenwoordigers, leerlingenraad, ouderraad en personeelsraad.

De Dr. Rijk Kramer school houdt de vorderingen van de leerlingen goed in de gaten door het schoolwerk na te kijken, (participerende) observaties, methode gebonden toetsen en Cito-toetsen. In iedere jaargroep wordt in principe op drie niveaus gedifferentieerd en ook bij leerlingen met gedragsmatige vraagstukken wordt veelal planmatig gehandeld passend bij hun pedagogische onderwijsbehoeften. De vaste toets momenten zijn gebaseerd op de handelingsgerichte zorgcyclus. Alle gegevens over een leerling worden genoteerd in het leerlingvolgsysteem ParnasSys dat wil zeggen: Kijk! Registraties, cito-resultaten, methodegebonden toets uitslagen, aanvullende observaties, rapporten (twee keer per jaar) oudergesprekken en bijzonderheden (zoals een incident).

Onze ambitie 2019-2023
Een van onze ambities is om binnen drie jaar (2019 –2021) het opbrengstgericht werken schoolbreed te versterken. Momenteel worden er groepsbesprekingen gehouden op basis van schoolresultaten. Leerkrachten geven een beeld van hoe er wordt geanticipeerd op de niveaugroepen in de groep. Deze groepsbesprekingen vinden twee keer per jaar plaats, namelijk in september en januari/februari. Tussendoor zijn er jaarlijks ongeveer drie leerling besprekingen per jaar op verzoek van leerkracht en/of IB.

Onderwijskwaliteit
De inspectie beoordeelt de kwaliteit van de scholen in Nederland. Zij heeft hierbij regels opgesteld zodat zij op een eerlijke manier scholen kan vergelijken. Een van de onderdelen waar de inspectie naar kijkt, is de gemiddelde score van de verplichte eindtoets. De inspectie kijkt daarnaast naar allerlei andere aspecten om de kwaliteit van de school te beoordelen. De score van de eindtoets zegt namelijk niet alles over de kwaliteit van het onderwijs. Daarom hoeven niet alle scholen dezelfde gemiddelde scores te halen voor de eindtoets om kwalitatief sterk  beoordeeld te worden. Scholen moeten wel boven de ondergrens scoren.

Waar kijkt de onderwijsinspectie, naast de eindtoets, nog meer naar?

De onderwijsinspectie beoordeelt de kwaliteit van scholen in Nederland. Naast de eindtoets, kijkt zij ook naar andere aspecten. Per 1 juli 2017 is de Wet op het onderwijstoezicht gewijzigd. In het kort betekent dit dat de inspectie vanaf die datum onderscheid maakt tussen de zogenaamde bij wet geregelde deugdelijkheidseisen en eigen aspecten van kwaliteit van bestuur en scholen. Wilt u meer weten over het (vernieuwde) inspectietoezicht? Kijk dan op de website van de Onderwijsinspectie. De rapportages van de onderwijsinspectie zijn openbaar en kunt u ook op deze website inzien.

 

 

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Ondersteuning