Kwaliteitsbeleid en kwaliteitsontwikkeling

Kwaliteitszorg en kwaliteitsontwikkeling

Onze school werkt continu aan de ontwikkeling van het onderwijs. Wij doen dit in een cyclisch proces waarin we aspecten van het onderwijs onderzoeken, plannen maken en uitvoeren om deze aspecten te verbeteren en evalueren of de plannen effectief blijken.

Wij willen leerlingen laten uitgroeien tot authentieke, zorgzame en kritische mensen die bewust deelnemen aan de samenleving. Met het onderwijs en het klimaat op de Dr. Rijk Kramerschool dragen we eraan bij dat leerlingen opgroeien tot gelukkige mensen, die zichzelf kennen en zich in hun eigenheid geaccepteerd weten door:

I. Onderwijs op maat

Borging van onderwijskwaliteit en de gezamenlijke visie op pedagogisch didactisch handelen, juist in relatie tot het omgaan met verschillen (ondersteuning leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en samenwerken en samen leven.

Opbrengstgericht werken en tevens handelingsgericht werken blijft een belangrijk thema voor onze school, zodat wij vanuit een gezamenlijke visie en werkwijze nog planmatiger kunnen werken aan het verbeteren van leerresultaten en algemene ontwikkelingskansen voor alle leerlingen.

II. Blijvend realiseren breed onderwijsaanbod. Keuze, afstemming en borging van activiteiten per leerjaar, waarbij samenhang en integratie van werkvormen, vakinhouden en overige (culturele, creatieve, sportieve )activiteiten binnen onze visie een logische schoolkeuze zijn.

III. De huidige leerlingen leven in een tijd en omgeving, waarbij de 21e eeuwse vaardigheden van betekenis zijn voor de organisatie van het onderwijs (het begeleiden van leerlingen, het geven van lessen, het creëren van een speel- en leeromgeving, het maken van keuzes van methodes / leermiddelen, benutten mogelijkheden i.c.t.) De leerlingen worden uitgedaagd en ondersteund om een bij hun leeftijd passende zelfsturende rol te vervullen bij het stellen van doelen.

IV. De Dr. Rijk Kramer school wil een duurzame school zijn. Eco-School is het internationale keurmerk voor duurzame scholen, waar de school voor gaat. De school doorloopt het zevenstappenplan om volledig gecertificeerd te kunnen worden. Leerlingen worden actief betrokken in dit proces. Zij bedenken acties en voeren deze uit in en om de school. Het Eco-concept richt zich naast duurzaamheid op zorgzaamheid en verdraagzaamheid.

In schooljaar 2017-2018 waren de ontwikkelpunten: voortzetting Meer en/of Hoogbegaafdheid (Talentbeleid), voortzetting 21th Century Skills, vervolg planmatig differentiëren, ontwikkelen protocol ernstige rekenwiskunde-problemen en dyscalculie (ERWD) en implementatie beleid Leesproblemen en Dyslexie.

In schooljaar 2018-2019 zijn de ontwikkelpunten: voortzetting Talentbeleid, voortzetting 21th Century Skills, voortzetting implementatie Leesproblemen en Dyslexie, voortzetting beleid ERWD en oriëntatie nieuwe Aardrijkskunde methode.

 

 

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Ondersteuning