Sociale veiligheid op school

Onze school hecht veel waarde aan veiligheid. Dit betekent een veilige school en schoolomgeving voor uw kind, onze medewerkers en omwonenden.

 

Klassenvergadering
Op onze school vormt omgang met elkaar een van de pijlers van de school. Daarom wordt er in alle groepen elke week een klassenvergadering gehouden waarin kinderen een eigen inbreng hebben en waarin vaste punten zoals bijvoorbeeld een complimentenronde en mededelingen voorkomen. Ook de leerkracht kan punten inbrengen of een terugkerend thema bespreken. Door deze vergaderingen krijgen wij goed zicht op wat er speelt in een groep, zodat we daar adequaat op kunnen reageren. Leerkrachten kunnen voor advies en hulp terecht bij de aandachtsfunctionaris of bij de vertrouwenspersonen.
De contactpersonen komen een keer per jaar in groep 5 t/m 8 voorlichting geven over respectvolle omgang met elkaar, je eigen grenzen bewaken en wat te doen bij pesten.

Interne vertrouwenspersonen
De school heeft  interne vertrouwenspersonen. Bij deze vertrouwenspersonen kunnen leerlingen en ouders (en medewerkers) terecht met klachten en/of  zaken die men vertrouwelijk wil bespreken en dat niet direct met docenten of directie willen doen.
Op de Van Oldenbarneveldtstraat is de vertrouwenspersoon: Marjolijn Samsom.
Op de Nassaukade is de vertrouwenspersoon: Roelfje Wildeman.

Aandachtsfunctionaris
Scholen zijn sinds 1 juli 2013 verplicht een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld te hanteren.
Het doel van de meldcode is het terugdringen van het aantal slachtoffers van kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze meldcode beschrijft in een vijf stappenplan hoe bijvoorbeeld een leerkracht moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld, kindermishandeling en verwaarlozing.
Ook op onze school zijn er ook twee aandachtsfunctionarissen aangesteld. Dit is intern begeleider Patricia Sniekers voor de Nassaukade en intern begeleider Linda Tol voor de Van Oldenbarneveldtstraat. Deze aandachtsfunctionarissen zorgen er mede voor, dat bij signalen van huiselijk geweld, kindermishandeling en verwaarlozing, de meldcode wordt gestart.
Ieder gezin kan door omstandigheden onder druk komen te staan. Dit kan er voor zorgen dat het thuis allemaal niet zo lekker loopt als u hoopt. Als een leerkracht dergelijke signalen opvangt, kan het zijn dat u wordt uitgenodigd voor een gesprek waarbij eventueel de aandachtsfunctionaris aanschuift. Het doel van zo’n gesprek is om samen te kijken hoe we u en uw kind zo goed mogelijk kunnen helpen. Tijdens het traject dat volgt zullen er regelmatig gesprekken zijn om elkaar op de hoogte te houden van de gemaakte afspraken. In enkele gevallen zullen we na zo’n traject, melding maken bij Veilig Thuis. Ouders/verzorgers worden altijd geïnformeerd over een dergelijke melding. Voor meer informatie over de Meldcode huishoudelijk geweld en kindermishandeling kunt u terecht op de site van de rijksoverheid.  www.rijksoverheid.nl

Pestprotocol
Onze school heeft een pestprotocol. Hierin staat o.a. dat we door middel van toezicht en gesprekken pestgedrag signaleren, afspraken maken per groep, duidelijk maken dat pestgedrag niet wordt getolereerd en hoe we als nodig passende maatregelen treffen. Zowel de pester als de gepeste krijgen de nodige aandacht. Kinderen moeten leren hoe ze met elkaar omgaan. In alle groepen worden duidelijke groepsregels besproken. In de midden- en bovenbouwgroepen (groep 3 t/m 8) worden de groepsregels samen met de leerlingen opgesteld en hangen duidelijk zichtbaar voor alle leerlingen op posterformaat aan de wand van het lokaal. De sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen groepen 1 t/m 2 volgen wij systematisch door middel van het twee keer invullen van het KIJK! En van de leerlingen groepen 3 t/m 8 volgen wij systematisch door middel van het twee keer per jaar invullen van de SDQ lijst van de GGD. De uitkomsten worden besproken met de intern begeleiders. Zij zijn ook de pestcoördinators.

Klik hier voor het Dr Rijk Kramer pestprotocal 2007

Monitoring veiligheidsbeleving
De wet schrijft voor om de veiligheidsbeleving te monitoren en (als de resultaten daartoe aanleiding geven) of de school maatregelen neemt tot verbetering. De monitoring moet aan verschillende eisen voldoen en een representatief en actueel beeld van de school geven. Onze school gebruikt hiervoor Scholen met Succes welke een valide en betrouwbaar instrument is.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Ondersteuning